Gator och allmänna platser

Kommunens gator, vägar och GC-vägar skall erbjuda en säker och framkomlig väg för alla trafikanter under all tid på året.

Vem är ansvarig för väghållning, snöröjning och halkbekämpning?

Kommunen är väghållare för de kommunala gatorna inom Eds tätort och Trafikverket för de statliga vägarna.

Trafikverket är väghållare och därmed även ansvarig för snöröjning och halkbekämpning på Jordbrovägen/Storgatan, Strömstadsvägen, Södra Moränvägen, del av Norra Moränvägen och Grenebacken med därtill hörande gång- och cykelvägar.

Kontakt:

Entreprenör

PEAB, telefon 010-476 15 26

Trafikverket region Väst

Telefon: 0771-921 921

Kommunens parker och grönområden skall erbjuda avkoppling och rekreation för alla åldrar och vara ett skönhetshöjande inslag i samhällsbilden. Barn och barnfamiljer skall beredas en säker och stimulerande miljö vid alla lekplatser.

Felanmälan eller synpunkter kan lämnas här eller på telefon till Samhällsbyggnadsförvaltningen 0534-190 51.

Trafikverket är ansvarigt för gatubelysningen längs de statliga vägarna.

Akuta fel

Vid akuta fel på kommunala fastigheter eller kommunens gator och vägar, efter kl. 16:00, ring jourtelefon 0534-190 33. Om felet gäller vatten och avlopp, ring jourtelefon 076 634 08 03.

För stopp i avloppet eller tömning av fettavskiljare hänvisar vi till Ragn-Sells.

Edshus AB har egen organisation för akuta fel

Vid akut fara ring 112.

Sidan uppdaterades 19 januari 2024