Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att byggnationen uppfyller plan- och bygglagens krav. 

Kontrollplanen är ett dokument för verifiering av att kraven uppfylls avseende de tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning samt varsamhetskravet.

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet vilket innebär att den ska var objektspecifik och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att:

  • Väsentliga tekniska egenskapskrav uppfylls
  • Förbudet mot förvanskning följs, och
  • Kraven på varsamhet följs

Innehållet i en kontrollplan styrs av plan- och bygglagen.

Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan. Kontrollplanen ska tas fram av byggherren med stöd av dennas organisation, vilket inkluderar entreprenörer, projektörer och övriga konsulter med biträde av kontrollansvarig. Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår:

  • vad som ska kontrolleras
  • vem som ska kontrollera
  • hur och när kontrollen ska göras
  • mot vad kontrollens resultat ska jämföras, och
  • på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Kontrollplanen granskas på det tekniska samrådet. Byggnadsnämnden beslutar sedan om att fastställa kontrollplanen och lämna startbesked.

Under arbetets gång ska byggherren kontrollera och verifiera de kontrollpunkter som har angetts i kontrollplanen. Verifieringen ska ske kontinuerligt genom byggnationen. Kontrollpunkterna verifieras med en signatur, datum och om det uppkommer avvikelser ska det anges som anmärkningar.

På slutsamrådet ska man bland annat gå igenom hur kontrollplanen har följts. Kontrollplanen måste därför lämnas in till byggnadsnämnden före slutsamrådet eller tas med på slutsamrådet. För att byggnadsnämnden ska kunna ge ett slutbesked ska byggherren visa att kontrollplanen har följts och att eventuella villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts.

Kontakta oss

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Björn Jonasson
Bygginspektör
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 50

Arbetar: måndag, tisdag, torsdag och fredag

Sidan uppdaterades 4 juli 2024