Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen och dess ledamöter har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Styrelsen består av 11 ledamöter och lika många ersättare, valda av kommunfullmäktige. Fullmäktige väljer också kommunstyrelsens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens roll

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsens roll i kommunen kan i vissa delar liknas med den som regeringen har på det nationella planet. Styrelsens uppgift är att leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Kommunstyrelsen övervakar att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt för verksamhet och ekonomi efterlevs och att den löpande förvaltningen i kommunen handhas rationellt och ekonomiskt.

Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsen har hand om kommunens medelsförvaltning, frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt fullgör kommunens uppgifter inom den tekniska försörjningens område.

Kommunstyrelsen är tillika arbetslöshetsnämnd, räddningsnämnd och krisledningsnämnd samt arkivmyndighet. Kommunstyrelsen har vidare hand om arbetsmarknads- sysselsättnings, turism- och näringslivsfrågor samt ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Kommunstyrelsen har även ansvar för de tekniska frågorna som vatten/avlopp, renhållning, väghållning, förvaltning av kommunens fastigheter och mark. Dessutom har kommunstyrelsen ansvar för integration och verksamheten för ensamkommande barn.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Sidan uppdaterades 25 september 2023