Sotning

Din kommun har ansvar för att någon sotar (rengör) hos dig som har ett objekt som behöver sotas. Sotningen ska göras med bestämda tidsintervall. Det kallas för sotningsfrist. Ibland måste skorstensfejarmästaren göra brandskyddskontroller hos dig också. Det gör han eller hon för att kontrollera att ditt objekt är brandsäkert.

Vem sotar hos mig?  

Räddningstjänsten har avtal med skorstensfejarmästare som sotar och gör brandskyddskontroll. Sotning i Dals-Eds kommun utförs av Sotarn på Dal, Sören Gustavsson.
Telefon: 0531-125 66 el. 070 33 666 30
E-post: sotarnpadal@telia.com

Får jag sota själv?

Du kan ansöka om att få tillstånd för att sota själv eller för att någon annan ska sota hos dig. Du ansöker med nedanstående blankett, som du också kan hämta i pappersform hos Räddningstjänsten.

Dispensansökan om att själv få rengöra förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler

Hur ofta ska det sotas?

Sotningsfristen varierar beroende på vad du har för sotningsobjekt och hur ofta du eldar. Det behöver sotas oftare om du har en vedpanna i ditt hem än om du har en braskamin i ditt fritidshus. Nedan finns en länk till MSB:s föreskrifter om sotning och brandskyddskontroll. Dals-Eds kommun följer de rekommendationer som finns här om sotningsfrister (sidan 10 och 11).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Hur ofta kommer skorstensfejarmästaren och gör brandskyddskontroller?  

Det är statliga föreskrifter som bestämmer hur ofta skorstensfejarmästaren ska komma.
Se sidan 3 i dokumentet "Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll" (se länk ovan)

Vad kostar sotningen?

Sotningstaxan bestäms av kommunfullmäktige i kommunen där fastigheten finns. Detsamma gäller avgiften för brandskyddskontrollen.    
Aktuell avgift för sotning och brandskyddskontroll finns här

Sidan uppdaterades 17 maj 2024