Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vad är systematiskt brandskyddsarbete? Här får du svaren och verktygen för att arbeta med brandskydd på ett systematiserat sätt i din organisation.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

I MSBs allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete beskrivs förutsättningarna för SBA.

Ett sätt att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete är att dela in arbetet i sju steg:

 1. Ansvar
  Det är viktigt med tydliga ansvarsförhållande såväl juridiskt (den som är ansvarig för hela verksamheten) som för brandskyddsarbetet om detta delegeras.
 2. Organisation
  När ansvaret tydliggjorts behöver en organisation utformas. Den ansvarige kan inte själv svara för allt brandskyddsarbete. Organisationen bör motsvara den dagliga organisation som finns på arbetsplatsen. I annat fall kommer den aldrig att fungera vid nödläge. Storlek och omfattning på organisationen beror på riskbilden och storleken i verksamheten. I det flesta fall brukar en brandskyddsorganisation om två eller tre nivåer räcka.

  Exempelvis:
  Nivå 1:  Brandskyddsansvarig (Chef eller den som denne utser)
  Nivå 2:  Avdelningsansvarig
  Nivå 3:  Anställd

 3. Utbildning
  Varje del i organisationen behöver stöd i sin uppgift. Detta ges via utbildning/information angående sin roll i organisationen samt hur brandskyddet är utformat. Man behöver också få träna i denna roll, t.ex. genom brand- och utrymningsövning eller genom särskild brandutbildning. För att få kontinuitet i organisationen kan en enkel utbildningsplan tas fram som anger vem som ska ha utbildning/info, när denne ska ha det och hur den ska få det. Övningar av personalen bör finnas med.
 4. Instruktioner och rutiner
  För vissa objekt krävs särskilda instruktioner och riktlinjer. Det kan gälla organisatoriska frågor som minimibemanning, utbildning av nyanställda/vikarier eller mer praktiska åtgärder som rökförbud, rutiner för hetarbeten, stängning av branddörrar etc.
 5. Dokumentation av brandskyddet
  En mycket viktig del av brandskyddsarbetet är dokumentationen av såväl det organisatoriska som byggnadsspecifika brandskyddet. I annat fall blir brandskyddsarbetet svårt att förmedla till organisationen och svårt att följa upp. Omfattningen på dokumentationen varierar med objektets storlek och riskbild.
  I de flesta fall kan systemdokumentationen utgöra en pärm med flikar enligt detta avsnitt där man under varje flik kortfattat sammanställer respektive del, exempelvis genom generella rubriker som Syfte/mål, Omfattning, Ansvar och Beskrivning. Under fliken dokumentation av brandskyddet placerar man befintliga relationshandlingar enligt bygglagstiftningen om sådana finns, ritningar/skisser över objektet och dess brandskydd.
 6. Drift och underhåll
  En del byggnadstekniska brandskyddsåtgärder bör kontrolleras av såväl egen som extern personal för att säkerställa drift.
  Exempel på sådana brandskyddsåtgärder och kontrollintervall är:

  Brandlarm (internt 1 ggr/mån, externt var 15:e mån)
  Utrymningslarm (internt 1 ggr/mån, externt var 15:e mån)
  Magnetupphängda branddörrar (internt enligt kontrollplan, externt 1 ggr/år)
  Handbrandsläckare, annan släckutrustning (internt enligt kontrollplan, externt 1 ggr/år)
  Rökluckor (internt enligt kontrollplan, externt 1 ggr/år)
 7. Kontroll/Uppföljning/Tillbudsrapportering
  Genom införandet av ett kontrollsystem, exempelvis beståendes av en uppgjord kontrollplan och en checklista med ett antal kontrollpunkter, säkerställs en systematisk och löpande kontroll av brandskyddet.

  Exempel på kontrollpunkter är:
  • Släckutrustning
  • Utrymningsvägar/nödutgångar
  • Utrymningsplan
  • Brandsektioneringar
  • Enkel/utökad (elyrkesman) egenkontroll av el
  • Förbandslådor, belysning, utemiljö

Kontrollpunkterna bör kontrolleras enligt en uppgjord plan beroende på funktionstyp och utsatthet, se punkt 6 ovan. Kontrollerna kan med fördel integreras med andra arbetsplatsronder. En gång per år bör systemdokumentationen ses över och instruktioner och rutiner revideras.

Tillbudsrapportering

Det bör också finnas rutiner för tillbudsrapportering. Inför den regelbundna tillsynen behöver brandskyddsarbetet sammanställas så att det kan redovisas. En bra dokumentation underlättar tillsynen avsevärt, men framförallt ökar sannolikheten för ett bra brandskydd. Tillsynsprotokoll bör sparas och arbetas in i det övriga brandskyddsarbetet.

Omfattningen

Kravnivån på ett objekt styr hur omfattande det systematiska brandskyddsarbetet ska vara. Vilken kravnivå en verksamhet har beror på byggnaden, organisationen och verksamheten.

Nivå hög

Det systematiska brandskyddsarbetet bör bedrivas enligt de ovanstående sju punkterna. En skriftlig dokumentation måste finnas.

Nivå mellan

Det systematiska brandskyddsarbetet bör bedrivas enligt de ovanstående sju punkterna, men omfattning kan minskas jämfört med objekt med nivå hög. Den skriftliga dokumentationen behöver inte vara lika omfattande. Även utbildningsbehovet kan vara lägre.

Nivå låg

De sju punkterna behöver nödvändigtvis inte följas. Vidare kan det i vissa fall vara tillräckligt att muntligen kunna beskriva hur brandskyddet sköts. Det kan vara en redovisning om var nödutgångarna finns och hur brandsläckaren kontrolleras. En enkel byggnadsritning med skrivna kommentar kan också vara fullt tillräcklig.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor framgår det att ansvaret för brandskyddet ligger på nyttjanderättshavare och fastighetsägare. Kravet gäller alla typer av verksamheter. Statens räddningsverk har bedömt att det är skäligt att kräva att nyttjanderättshavare och fastighetsägare systematiskt arbetar med sitt brandskydd. Alla ska arbeta med systematiskt brandskyddsarbete. Vissa ska även lämna en skriftlig redogörelse över byggnadens och verksamhetens brandskydd till brandförsvaret. Detta ska ske vid ägarbyte eller vid förändringar i verksamheten som påverkar innehållet i den senast inlämnade skriftliga redogörelsen.  Kommunen upprättar själv en tillsynsplan och prioriterar vilka objekt man avser göra tillsyn hos. Detta sker med utgångspunkt från den skriftliga redogörelsen och från tidigare erfarenheter av objektet.

Vid tillsynen på plats får fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren (eller av dessa utsedd ansvarig) redovisa hur det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs. Tillsynsförrättaren kan även göra stickprovskontroller i verksamheten. Skulle det finnas anmärkningar på hur brandskyddsarbetet bedrivs eller synpunkter från stickprovskontrollen kommer tillsynsförrättare att dokumentera detta i ett protokoll eller ett föreläggande.

Skriftlig redogörelse

En skriftlig redogörelse är till stora delar en sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet. För att kunna fylla i uppgifterna i den skriftliga redogörelsen på ett tillfredställande sätt krävs att ett bakomliggande arbete med verksamhetens brandskydd bedrivs. Se vidare under systematiskt brandskyddsarbete.

MSB har gett ut en föreskrift, SRVFS 2003:10, samt ett allmänt råd, SRVFS 2004:4, som tydligt beskriver vilka verksamheter som berörs samt innehållet i den skriftliga redogörelsen.

Tills vidare ber vi er fylla i den framtagna blanketten som är möjlig att ladda hem, fylla i och därefter skicka som ett bifogat dokument med e-post. Det går även bra att skicka in dokumentet med vanlig post.

Kommunkansliet
Box 31
668 21 Ed
eller per e-post 

Systematiskt brandskyddsarbete: Blankett för skriftlig redogörelse av brandskyddet

Relaterade länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

 1. Bilda en projektgrupp
  • Ta med några "eldsjälar" samt personer med befogenhet att ta
   organisatoriska beslut
  • Utse brandskyddsansvarig
 2. Diskutera igenom projektet utifrån frågeställningar som:
  • Har ev. risker identifierats?
  • Förekommer brandskyddsarbete idag?
  • Hur ser organisationen ut idag? Är en brandskyddsansvarig 
   tillräckligt?
  • Hur ser utbildningsbehovet ut?
  • Tilldela resurser och befogenheter
 3. Upprätta en handlingsplan
 4. Dokumentera

  Sätt fokus på att öka personalens allmänna säkerhetsmedvetande. Bl a därför är det viktigt att dokumentationen präglas av enkelhet, delaktighet möjliggörs och att en tydlig ansvarsbeskrivning finns.

 5. Kontrollera och följ upp

  Finns det redan ett ledningssystem infört i verksamheten, försök då att integrera brandskyddsarbetet i detta.

  Det finns även en mängd konsulter som arbetar med att hjälpa verksamheter med SBA. Det går även att kontakta Svenska Brandskyddsföreningen. Det är viktigt att komma ihåg att man inte kan låta en utomstående sköta det systematiska brandskyddsarbetet, eftersom det ska vara en integrerad del av verksamheten. Däremot går det alldeles utmärkt att ta hjälp av utomstående för att starta igång, eller se över, sitt systematiska brandskyddsarbete.

För de tre olika kravnivåerna finns här varsitt exempel på hur det systematiska brandskyddsarbetet kan dokumenteras. Spara hem dokumenten och ändra så de stämmer överens med er verksamhet. Vilken nivå som är aktuell framgår av kravnivån.

Systematiskt brandskyddsarbete: Checklistor för brandskydd

Information Systematiskt brandskyddsarbete: Nivå Hög

Information Systematiskt brandskyddsarbete: Nivå Mellan

Information Systematiskt brandskyddsarbete: Nivå Låg

Exempel i Word-format

Nivå Hög

Nivå Mellan

Nivå Låg

Kravnivåer på det systematiska brandskyddsarbetet

Hur omfattande det systematiska brandskyddsarbetet ska vara bestäms av hur byggnaden ser ut, vilken verksamhet som bedrivs och vilken brandskyddsorganisation som krävs. Det systematiska brandskyddsarbetet som bedrivs i en verksamhet måste dokumenteras skriftligt om ett eller flera av följande kriterierna är uppfyllda:

Byggnaden

 • Brandskyddet låter sig inte enkelt beskrivas
 • Speciellt underhåll krävs för att upprätthålla brandskyddet
 • Brandskyddet är beroende av automatisk eller manuell styrning  av brandtekniska installationer
 • Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull

Verksamheten

 • Verksamheten medför stor risk för brands uppkomst eller  spridning
 • Anläggningen omfattar många personer
 • Verksamheten innefattar sovande personer med dålig lokalkännedom
 • Förutsättningarna för verksamheten förändras ofta
 • Utrymningsvägar riskerar att blockeras i en nödsituation

Organisationen

 • Verksamhetens brandskydd bygger på en organisation där  flera personer är engagerade i utformning och upprättande  av det systematiska brandskyddsarbetet
 • Aktivt deltagande av personal vid brand eller tillbud förutsätts
 • Brandskyddet är beroende av ett fungerande samarbete  mellan personalen

Kravnivåer för olika verksamheter

Hur stora krav som ställs på det systematiska brandskyddsarbetet skiljer sig mellan olika verksamheter. Givetvis ställs det betydligt högre krav på en tung industri med brandfarlig verksamhet och många anställda än vad som ställs på en förskola.

Dals-Eds brandförsvar har tre olika kravnivåer på verksamheterna inom kommungränsen: Hög, Mellan och Låg. Dessa är delvis baserade på de tre ovanstående kriterierna nämligen byggnaden, verksamheten och organisationen.

Nivå Hög

Om samtliga tre kriterier är helt eller delvis uppfyllda. Exempel på sådana verksamheter är:

 • Verksamheter som kan ge stor påverkan på omgivningen
 • Köpcenter, gallerior
 • Hotell
 • Stora sjukhus
 • Komplexa samlingslokaler
 • Nöjespalats
 • Konsertsalar, teatrar, kulturhus
 • Lager som vid brand avger stora mängder rök

Nivå Mellan

Om ett eller två av kriterierna är helt eller delvis uppfyllt/uppfyllda. Exempelvis:

 • Alternativa boenden
 • Butiker över 300 kvadratmeter i flera plan
 • Butiker över 800 kvadratmeter i ett plan
 • Större bilverkstäder
 • Vandrarhem
 • Skolor
 • Mindre sjukhus, vårdlokaler
 • Garage
 • Idrottsarenor, ridhus, stora idrottshallar
 • Kulturhistoriska byggnader
 • Större, ej komplexa, samlingslokaler
 • Byggnader av samhällsintresse
 • Elevhem
 • Kyrkor
 • Restauranger med över 150 platser, ej nöjespalats
 • Biografer
 • Större lager med brandfarliga ämnen
 • Överbyggda gårdar

Nivå Låg

Om inget av kriterierna är uppfyllt.
Exempelvis:

 • Förskolor
 • Industrihotell
 • Kontor
 • Mindre lager eller lager utan brandfarliga ämnen
 • Räddningsvägar
 • Mindre idrottshallar
 • Mindre samlingslokaler
 • Gym
 • Mindre kyrkor som ej är av kulturhistoriskt intresse
 • Restauranger med mindre än 150 platser  
Sidan uppdaterades 1 februari 2024