Grävning kommunal mark

Det krävs tillstånd för att få gräva och schakta inom detaljplanelagt område, såsom väg, gata, park eller natur på kommunens mark.

Om du planerar att gräva i kommunens mark, ska du ansöka om grävtillstånd. Tillstånd ska sökas före arbetets påbörjande. Kontroll om eventuell samordning med övriga ledningsägare ska göras av sökanden.

Vid arbete där någon form av trafik förekommer och där ingrepp i den normala trafikföringen inte går att undvika ska en tillfällig trafikanordningsplan upprättas av ansvarig för arbetet. Planen ska redovisa hur trafikföringen ska lösas på ett säkert sätt. Ytterligare information finns i informationsbroschyr nedan.

Kontakt

Magnus Åkesson
Samhällsbyggnadschef
E-post: magnus.akesson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 51

Ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark

Information ny grävning i allmän mark Dals-Ed

Trafikanordningsplan

Sidan uppdaterades 27 september 2023