Tekniskt samråd

Tekniskt samråd ska hållas i ärenden som kräver ett bygg-, mark-, rivningslov eller en anmälan där det krävs en kontrollansvarig och det inte är uppenbart obehövligt. Byggnadsnämnden kallar till samrådet snarast efter att bygglov har beviljats. Sökanden och dennes kontrollansvarige ska närvara. I vissa fall kallas även fler personer från till exempel räddningstjänsten eller miljökontoret.

Byggherren ska lämna in handlingar till det tekniska samrådet

Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska byggherren skicka in handlingar byggnadsnämnden så bygginspektör hinner gå igenom dem inför mötet. Om något behöver ändras/kompletteras meddelas byggherren detta och möjlighet ges att ordna det och på så sätt undvika att tiden behöver ombokas.

Vid samrådet gör vi en genomgång av bland annat:

  • Arbetets planering och organisation
  • Byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har lämnat in
  • Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd
  • Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
  • Behovet av färdigställandeskydd
  • Behovet av utstakning
  • Byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
  • Behovet av ytterligare sammanträden

Byggnadsnämnden för protokoll över det tekniska samrådet.

Kontakt

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Björn Jonasson
Bygginspektör
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 50

Arbetar: onsdag 13-17, torsdag och fredag 8-17

Sidan uppdaterades 5 oktober 2023