Medborgarna tycker om Dals-Ed

Tecknad bild på ett samhälle med byggnader, människor och fordon.

SCB:s medborgarundersökning har tagits fram av i samarbete med kommuner och SKR, och ska ge en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ge dem en möjlighet att tycka till. Undersökningen ska passa alla kommuner och ge möjligheter till jämförelser mellan år, län och riket som helhet, och har sedan starten 2005 genomförts i 278 kommuner.

Resultatet av undersökningen ligger till grund för visions- och målarbetet i kommunen och som ett underlag för kommunens verksamheter att ta hänsyn till för att ytterligare förbättra servicen till kommunens medborgare.

Illustration medborgarundersökning i Dals-Ed 2022

Vad tycker medborgarna om sin kommun - sammanfattning - SCB - Dals-Eds kommun 2022

Medborgarundersökning 2022 - SCB - resultatrapport Dals-Ed

Sammanfattning av undersökningens resultat

Generellt

 • 95,5 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. (Riket 92,4 procent)
 • 89,6 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. (Riket 80,7 procent)
 • 72,9 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. (Riket 62,6 procent)
 • 29,0 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. (Riket 21,1 procent)

Om kommunens verksamheter, samhällsservice, trygghet och utbud

 • Förskolan, skolan, äldreomsorgen, stöd till funktionshindrade och utsatta personer får samtliga högre betyg än riket.
 • Invånarna är mer nöjda än riket med underhållet av den offentliga miljön. Däremot får lekparker ett sämre betyg än riket.
 • Möjligheten att pendla till arbete och högre studier är mer begränsat än riket.
 • Tillgången till kommunal service utanför tätorten är sämre än riket.
 • Tillgången till hälso- och sjukvård, apotek, livsmedel, paketutlämning och tillräcklig internetuppkoppling är något bättre än riket.
 • Tillgången och säkerheten på gång- och cykelvägar är bättre än riket medan möjligheterna att enkelt använda kollektivtrafik till vardagliga sysslor, fritidsaktiviteter samt för att enkelt kunna göra längre resor från kommunen utan att använda bil är sämre.
 • Mötesplatser för unga och äldre upplevs bra men utbudet av kultur och nöjesliv sämre.
 • Biblioteket har ett bra utbud av böcker och tidskrifter men utvecklingspotential gällande aktiviteter.
 • Medborgarna är mer nöjda än riket med utbudet av motionsspår och friluftsområden. Invånarna är dock mindre nöjda jämfört med riket avseende öppettider och möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt avseende utbudet av allmänna träningsplatser utomhus.
 • Medborgarna känner sig mer trygga och mindre oroliga för att utsättas för våld och brott än riket. Räddningstjänsten får högt betyg medan polisens närvaro får låga betyg jämfört med riket.
 • Hanteringen av hushållsavfall, dricksvatten och återvinningscentralen får bättre betyg än riket medan utbudet och möjligheterna till återvinning av förpackning är sämre än riket
 • Bemötande vid kontakter med kommunen, information om, insyn och möjligheterna att vara med och tycka till och påverka kommunala beslut och utveckling är bättre än riket. Även i frågor om jämlikhet och integration får kommunen bättre betyg än riket.
 • Medborgarna har ett högre förtroende för kommunen och politiker i kommunen jämfört med riket. Såväl kommunens anställda som politiker arbetar för kommunens bästa.

Information och resultat för andra kommuner:

www.statistikdatabasen.scb.se

Har du frågor om medborgar-undersökningarna?

Jonas Olsson
T f Kommundirektör
E-post: jonas.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 21

Jessica Olsson
T f kanslichef, stf kommundirektör
E-post: jessica.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 20

Sidan uppdaterades 23 april 2024