Slamtömning

Kommunens entreprenör som hämtar slam från enskilda brunnar är RAGN-SELLS AB

Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för hämtning av slam. Lock till slamavskiljare samt manlucka eller annan tömningsanordning till sluten tank får inte vara övertäckt.

För detaljerade regler kring slamtömning, se Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed

Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll.

Tömning av slam sker minst en gång per år i permanenthus och en gång vartannat år för fritidshus, enligt schemalagd turlista. Ytterligare tömning sker efter beställning.

Tömning av slutna tankar sker endast efter beställning.

Alla beställningar görs via RAGN-SELLS AB, telefon 010-723 23 23

Frågor om fakturor på slamtömningen besvaras av RAGN-SELLS, telefon 010-723 23 23

Sidan uppdaterades 9 februari 2024