Fettavskiljare

Bild på en fettavskiljare

Fettavskiljare ska finnas i livsmedelslokaler för att förebygga stopp i avloppsledningar.

Spillvatten från lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När spillvattnet kyls ner i ledningarna bildar fettet klumpar på insidan av rören och kan orsaka stopp. Skadorna kan bli betydande med källaröversvämningar och utsläpp av orenat vatten som följd. Det kan betyda stora kostnader för renspolning och ersättning till drabbade fastighetsägare.

Dals Eds kommun tar hand om och renar spillvatten från hushåll och verksamheter i Dals Eds  kommun. Spillvattnet renas i ett reningsverk, Brattesta eller Håbol. Reningsverket är byggt för att behandla de föroreningar som normalt förekommer i avloppsvatten från hushåll. Avloppsvatten som innehåller fett, tungmetaller och svårnedbrytbara organiska föreningar kan ge störningar i avloppsnät, reningsverk, arbetsmiljö, slam och recipient.

För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska fettavskiljare vara installerad i fastigheter med livsmedelshantering.

Verksamheter som måste ha fettavskiljare

Följande verksamheter måste ha fettavskiljare:

 • Kök för servering av måltider, t.ex. värdshus, hotell, vägkrogar, restaurang och gatukök
 • Anläggningar för grillning, ugnsstekning och stekning
 • Storkök
 • Pizzerior
 • Charkuteriaffärer
 • Bageri/konditori
 • Caféer
 • Lokaler för livsmedelstillverkning eller hantering av livsmedel
 • Affärer med butiksgrillning eller manuell delikatessdisk

Verksamhet där fettavskiljare inte alltid krävs

För vissa verksamheter har bedömningen gjorts att avloppsvattnet innehåller låga halter fett och att rening med fettavskiljare inte behövs. Nedanstående verksamheter kan vara undantagna men kontakta VA-enheten på Dals Eds kommun vid osäkerhet.

 • Pizzeria med färre än 15 sittplatser (inklusive uteservering) utan annan typ av matlagning än pizzatillverkning
 • Café och salladsbar, utan tillagning av varm mat
 • Sushibar, enbart beredning av sushi
 • Fiskaffär/vagn
 • Mindre förskolor/fritidshem med enbart mottagningskök
 • Mindre äldreboende med enbart mottagningskök

Om skola och förskola/fritidshem har gemensamt kök där mat lagas så ska fettavskiljare installeras.

Skulle det visa sig att problem uppstår så är fastighetsägaren alltid ansvarig för kostnader och eventuella skadestånd som kan uppstå till följd av att fastighetens utsläpp påverkat det allmänna va-nätet. VA-huvudman har alltid rätt att kräva att fastighetsägaren installerar särskild fettavskiljning om behov anses uppstå

Så gör du för att installera fettavskiljare

1. Anmälan

Du som är verksam i Dals Eds kommun ska lämna en anmälan till VA-enheten för granskning av dimensionering och anslutning av fettavskiljaren i syfte att säkra avloppsledningsnätet.

Anmälan om fettavskiljare

Följande uppgift behövs för denna granskning:

 • Verksamhetens namn och adress
 • Fastighetsbeteckning med adress om annan än ovan
 • Teknisk beskrivning, dimensionering med beräkningsunderlag, typ och tillverkare
 • Extra tillbehör som larm, provtagningsbrunn med mera.
 • Sökandes namn och adress samt eventuellt övriga som ska meddelas
 • Kontaktuppgifter fastighetsägare

2. Installera typgodkänd fettavskiljare.
Se lista med exempel på leverantörer nedan:

 • ACO-Nordic AB, 031-338 97 00
 • Bioteria, 08-540 889 00
 • GPA Euronord AB, 026-54 65 50
 • Interspol Systems, 08-68 44 11 55
 • Reningssystem i Sverige AB, 08-570 314 50
 • Rensa Entreprenad AB, 08-541 303 60
 • Torell Pump AB, 08-718 30 40
 • Uson Miljöteknik, 08-64 05 900
 • Wavin, 016-541 00 00

3. Så stor ska fettavskiljaren vara

Fettavskiljaren ska dimensioneras enligt standarden SS-EN 1825-2.
Dimensioneringsregler: Antalet sittplatser i lokalen multiplicerat med tre (antal sittningar) ger antalet portioner, varefter dimensionerande maxflöde fås ur tabell ” Bestämning av normstorlek i restauranger och matutskänkningsställen” (enligt SS-EN 1825). Verksamhetens vattenflöde får inte överstiga avskiljarens kapacitet. Till fettavskiljaren ska vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar anslutas.

Tabell. Bestämning av normstorlek i restauranger och matutskänkningsställen:

Matportioner per dag Normstorlek för avskiljare (liter/sekund)
- 200 2
201-400 4
401-700 7
701-1000 10
1001- Special

4. När installationen är klar

Då ska fastighetsägaren teckna abonnemang för tömning med kommunens renhållningsentreprenör, Ragnsells. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel. Fettavskiljare ska tömmas i enlighet med tillverkarens instruktion med hänsyn till förvaringskapacitet för fett/slam och efter behov för att upprätthålla en god funktion. En avskiljare ska alltid återfyllas med vatten efter tömning. Renhållningsordningen i Dals Eds kommun anger lägsta tömningsfrekvens.

Drift, tillsyn och underhåll

VA-abonnenten, oftast fastighetsägaren, är ansvarig för skador och problem som uppstår på ledningsnätet. Tillsyn och underhåll ska utföras regelbundet efter tillverkarens instruktioner, minst en gång per månad om inget annat specificeras. En bra placering av avskiljare underlättar drift och tömning vilket minskar problem och kostnader.

Fettavskiljare saknas

Befintliga verksamheter som berörs av dessa regler, men som inte har fettavskiljare, ska senast sex kalendermånader efter skriftlig begäran från VA-enheten, installera en fettavskiljare.

Återvinning

Frityrolja, stekfett och inläggningsoljor får inte hällas i avloppet även om fettavskiljare finns. Fettet ska samlas upp och återvinnas av ackrediterat återvinningsföretag eller tas omhand på annat lämpligt sätt, så som rötning med biogasproduktion.
Vid frågor går det bra att kontakta VA-enheten på telefonnummer 0534-190 52

Sidan uppdaterades 12 mars 2024