Planprogram

Vad är ett planprogram?

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete finns möjligheten att ta fram ett så kallat planprogram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget.

Efter samrådet är det vanligt att kommunen successivt gör flera detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet täcker. Planprogrammet finns kvar som visionsdokument, men antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling. Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Gällande planprogram

Godkänt Planprogram för Le-området, Dals-Eds kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-15 § 55 att godkänna Planprogram Le-området med tillhörande handlingar.

Planprogram med tillhörande handlingar finns tillgängliga nedan.

Planområdet ligger i nordöstra delen av samhället Ed i södra delen av sjön Stora Le.

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningar för utveckling av Le-området samt att se över vilka behov som finns för att möjliggöra önskad utveckling.

Planprogrammet ska även vara ett underlag för framtida detaljplaner och utveckling av området.

Önskemål och plan för framtida utveckling av kommunalägd mark hanteras separat parallellt med planprogrammet.

Vad är ett planprogram?

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete finns möjligheten att ta fram ett så kallat planprogram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget. Efter samrådet är det vanligt att kommunen successivt gör flera detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet täcker. Planprogrammet finns kvar som visionsdokument, men antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling. Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Kan man överklaga ett planprogram?

Planprogram är en form av interna styrdokument som görs inför kommande detaljplanering och har inte någon rättsverkan mot någon och anses därför inte vara överklagbara (jfr 41 § förvaltningslagen). Av 13 kap. 1 § plan- och bygglagen framgår vad som får överklagas genom laglighetsprövning. Beslut om planprogram räknas inte upp där och får följaktligen inte överklagas genom laglighetsprövning heller.

Kommunfullmäktige

Planprogram Le-området (godkännandehandling)

Planområde - Planprogram Le-området (godkännandehandling)

Samrådsredogörelse Planprogram Le-området (godkännandehandling)

Undersökning av betydande miljöpåverkan (godkännandehandling)

Sidan uppdaterades 21 september 2023