Slutbesked

För ärenden som lämnats in till kommunen krävs normalt ett slutbesked för att få börja använda hela eller de delar av byggnaden som omfattats av ett startbesked. Att börja använda det byggda innan man fått ett slutbesked kommer att leda till en sanktionsavgift.

Ett slutbesked ska utfärdas då byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte haft anledning att ingripa.

Begäran om slutbesked

Det är byggherren som begär utfärdande av slutbesked genom att sända in blanketten tillsammans med den ifyllda kontrollplanen och eventuella andra handlingar.

Begäran om slutbesked/slutbevis

Slutbesked för del av byggnad

Om kommunen bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras får ett interimistiskt slutbesked meddelas. Det betyder att du får ett besked om i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Byggherrens ansvar

Tänk på att du som byggherre ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren ska också se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning.

Kontakt

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Björn Jonasson
Bygginspektör
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 50

Arbetar: onsdag 13-17, torsdag och fredag 8-17

Sidan uppdaterades 5 oktober 2023