A-Ö

A

Admin

Adoption

Information till dig som funderar på att adoptera ett barn.

Adresser och lägenhetsnummer

Genom lagen om lägenhetsregister (2006:378) ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett lägenhetsregister.

Aktuell information

Information från räddningstjänsten.

Aktuell statistik och nyckeltal från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)

Aktuell befolkningsstatistik för Dals-Eds kommun.

Aktuella handlingar KF och KS

Akut hjälp

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon annan behöver akut hjälp.

Akuta psykiska problem

Alkohol och droger

Alkohol, narkotika och tobak är olika sorters droger. Definitionen av drog är att det är något som gör den som använder det påverkad, är giftigt och som man kan bli beroende av. Alltså räknas alkohol och tobak också som droger, fast man kanske inte brukar tänka så.

Alkohol/droger rådgivning

Om du eller någon i din omgivning behöver hjälp med drogproblem kan individ- och familjeomsorgen hjälpa till på olika sätt.

Alkoholhandläggning samt tillsyn alkohol- folköl- och tobaksförsäljning

Allmän förskola

Allmän information

Allmän information

AME-butik och verkstäder, Gnistans secondhand

AME-butiken tar emot möbler, husgeråd, och annat som skänkts av allmänheten. Dessa saker sorteras, görs i ordning och renoveras vid behov för att sedan säljas vidare i AME-butiken. I verkstäderna tillverkar vi även föremål och möbler, som exempelvis kommunens rastbänkar.

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en familjemedlem, släkting eller vän. Någon som på grund av ensamhet, sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand.

Anmäla oro för barn eller ungdom

Här hittar du information om vad du ska göra om du känner oro för barn eller ungdom.

Anmälan till Kulturskolan

Anmälningspliktiga åtgärder

Även om en åtgärd inte kräver bygglov kan den vara anmälningspliktig.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola finns på både Hagaskolan och Snörrumsskolan.

Anpassad gymnasieskola

Information om anpassade gymnasieskolan Utsikten i Dals-Eds kommun.

Anslagstavla

Dals-Eds kommuns officiella anslagstavla.

Anslutning till kommunalt VA

Information om anslutning till kommunalt VA-nät i Dals-Eds kommun.

Ansvariga för hemsidan

Ansök om planbesked

Ansökan

Arbeta i Dals-Ed

Arbeta i Dals-Ed på lättläst svenska.

Arbete och företagande

Vilka möjligheter kan kommunen erbjuda dig som är arbetslös eller funderar på att starta eget?

Arbete och näringsliv

Arbetslag 4-6

Arbetslag 7-9

Arbetsplatsbesök

Efter att startbesked lämnats ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, om startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd.

Arkiv

Här hittar du äldre protokoll och kallelser från Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna i kommunen.

Att skrota bilen

Du avregistrerar fordonet genom att lämna in det på ett mottagningsställe eller hos en auktoriserad bilskrotare. Din kommun kan lämna information om vilka mottagningsställen som finns i din närhet.

Autogiro

Nu kan du på ett enkelt och bekvämt sätt betala dina räkningar till Dals-Eds kommun via autogiro.

Autogiro

Avfall och återvinning

Information om avfallshantering i Dals-Eds kommun.

Avgift

Information om avgifter för vatten och avlopp i Dals-Eds kommun

Avgifter

Taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde.

Avgifter för sophämtning

Här hittar du aktuella avgifter för sophämtning.

Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgiftssystem inom omsorgerna för äldre och personer med funktionsnedsättning i Dals-Eds kommun. Här finns en beskrivning av principerna för avgifterna med länkar till gällande taxor och blanketter.

B

Bamse

Bamses gäng

Barn i behov av stöd

Barnens Sidor

Barnloppis i Gesäter

Gesäters hembygdsförening bjuder in till barnloppis i Gesäters skola som ligger bredvid kyrkan. Kom och sälj/köp barnkläder, saker och leksaker. (inga vuxenkläder/saker) Fokus på vår/sommarkläder.

Barnomsorg

Barnomsorg på lättläst svenska.

Barnomsorg 1-12 år

Batteriinsamling

Hitta information om var du kan lämna dina uttjänta batterier.

Befolkningsprognos

Befolkningsstatistik 2008

Befolkningsstatistik 2009

Befolkningsstatistik 2010

Befolkningsstatistik 2011

Befolkningsstatistik 2012

Befolkningsstatistik 2013

Befolkningsstatistik 2014

Befolkningsstatistik 2015

Begravningsombud

Om du vill ha begravning utanför Svenska kyrkan eller annat samfund.

Bemanningsteamet

Bemanningsteamet i Dals-Eds kommun ombesörjer anställning och viss introduktion av timavlönad personal i kommunen samt löpande vikarieanskaffning och bemanningsplanering för kommunens verksamheter.

Beslut

Information om beslutsprocessen för bygglov.

Betalning från utlandet

Bevattning och vattenförbrukning

Det rekommenderas att alltid vara sparsam med vattnet från det kommunala nätet och även för dem som har egen brunn. Den som har egen brunn har själv ansvaret för att vattnet räcker till.

Bibliotek

Bibliotekets egna sidor hittar du under samarbetet Bibliotek Dalsland.

Bibliotek

Bibliotek på lättläst svenska.

Bilder från övningar

Bio

Bio - RSS

Biståndsbedömt trygghetsboende Björken

Biståndsbedömt trygghetsboende är avsett för äldre, 65 år eller äldre, som främst behöver stöd och hjälp i boende och annan lättåtkomlig service.

Blandade bilder

Blanketter föreningar

Här hittar du blanketter för att söka föreningsbidrag med mera.

Blanketter och e-tjänster

Här hittar du kommunens blanketter, och en del ärenden kan du uträtta direkt över internet via våra e-tjänster.

Blanketter Räddningstjänsten

Här hittar du Räddningstjänstens blanketter.

Bli deltidsbrandman

Blomlådor som farthinder

För att höja säkerheten i bostadsområden ges möjlighet för boende att ansöka om tillstånd för att placera ut blomlådor som en hastighetsdämpande åtgärd.

Boktipsarna på biblioteket - onsdagar våren 2024

Dals-Eds bibliotek onsdagar 11:00 * 7 februari * 6 mars * 10 april * Vi tipsar om böcker & ni fikar * Välkomna!

Borgerlig vigsel

Om du vill gifta dig utanför Svenska kyrkan eller annat samfund eller registrera partnerskap.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningen sköter ansökningar och beslutar om bostadsanpassningsbidrag, d.v.s. anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Bostadsförsörjningsprogram

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång per mandatperiod. Här kan du ta del av det bostadsförsörjningsprogram som har antagits av kommunfullmäktige.

Brandfarlig vara

Brandfarliga och explosiva varor

Brandkunskap

Brandskydd/explosiv vara

Brandskyddsdokumentation

En brandskyddsdokumentation krävs i vissa fall i samband med byggnation.

Brandstationen i Ed

Brandstationen i Nössemark

Brister i föräldraskap

Ibland räcker inte föräldrarnas omsorgsförmåga till. Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ge sitt barn en tillräckligt god omsorg. När det brister i omsorgen om ett barn är det sällan så en förälder önskar att det ska vara, men det blir så ändå. Då måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning

De fem Dalslandskommunerna samverkar kring budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Tjänsterna utgår från Mellerud med uppdrag att tillgodose medborgarna i de samverkande kommunerna.

Burre

Bussresa Lysekil

Gemensam föreningsresa från Busstationen, Ed, med besök på Vitlycke museum i Tanum, Havets Hus i Lysekil och Lysekils kyrka. (Du som inte är medlem i någon av nedanstående arrangerande föreningar är välkommen med i mån av plats)

Byalag

Bygdetrampen 2024

Cykla i Gesäter, Lerdal och Sörbygdens vackra dalgångar.

Bygga nytt, ändra eller riva

Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden är de myndigheter som handlägger plan- respektive byggfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL), här prövas bland annat bygglovsansökningar.

Bygga och bo

Information till dig som söker bostad, bygglov eller har frågor om tomter, sophantering med mera.

Bygga och bo

Bygga, bo, miljö och trafik

Information till dig som söker bostad, bygglov eller har frågor om tomter, sophantering med mera.

Bygglov

Fullständiga ansökningshandlingar gör att vi kan behandla din bygglovsansökan snabbare.

Bygglov - så här går det till

Bygglovsbefriade åtgärder

För bygglovsbefriade åtgärder behöver du inte bygglov men måste oftast göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetena påbörjas. Kontakta oss på Kanslienheten, plan och bygg för att få veta vad som gäller för den åtgärd du ska göra.

Byggnadsnämnden

Kallelser till Plan- och byggnadsnämndens sammanträden.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden 2023-2026

Byggnadsnämndens sammansättning, Dals-Eds kommun.

Båtar

Båtförvaring

Information om regler för båtförvaring i Lilla Le.

Båtklubbar/Föreningar

C

Campus Dalsland

Cookies

Cookies är små textfiler som innehåller tekniskt stöd för att på olika sätt underlätta för användaren av en webbplats. När användaren går in på webbplatsen och gör vissa val läggs filen in på användarens dator.

D

Dals-Ed - just nu

Webbkamera med vy över Stora Le.

Dals-Eds DiscGolfPark

Dals-Eds DiscGolfPark är en 9-hålsbana och ligger vid Sågtjärns badplats i Dals-Ed.

Dals-Eds kommun

Officiell webbplats för Dals-Eds kommun.

Dals-Eds kommun och EU:s dataskyddsförordning GDPR

Dalslands miljö- och energiförbund

Dans- och musikföreningar

Deltid

Den sista resan

Lars Hammar går i pension med förväntningar på en ljuvlig "tredje ålder" fylld med resor och upplevelser. Tyvärr blir hans pension inte som han planerat och Lars blir alltmer passiv och viljelös i sin läderfåtölj.

Depression

Att känna sig nedstämd eller må dåligt på andra sätt är vanligt när man är med om jobbiga saker, och en del av livet för både barn och vuxna. Det brukar gå över efter en tid. En depression pågår en längre tid och kan påverka mycket i tillvaron. Ett barn eller en tonåring som har en depression kan bli så påverkad att han eller hon till exempel inte orkar gå till skolan.

Detaljplaner, översiktsplan och planarbeten

När kommunen vill förändra mark- eller vattenanvändningen för ett område tas en detaljplan (DP) fram. Detta är en karta med bestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning som styr hur marken får användas. En detaljplan är juridiskt bindande och ger fastighetsägarna rätt att bebygga sin mark så länge det överensstämmer med planen.

Drogpolicy

Dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken till detta. Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårigheter. Tidigare var det vanligt att använda ordblindhet med samma betydelse.

Dödsboanmälan

Om tillgångarna i ett dödsbo inte omfattar fast egendom eller tomträtt och inte är större än att de täcker begravningskostnader m.m. så kan en dödsboanmälan göras istället för bouppteckning.

Dödsfall och sorg

När någon i familjen eller i ens närhet dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. Sorg är de känslor och tankar som kan komma när man har varit med om något allvarligt som förändrar livet, som att förlora någon som stått en nära eller förlora något viktigt.

E

Eds marknad

Vår och höst är det marknad i Ed och då är det folkfest. Trafiken genom centrum stängs av och hela samhället fylls med köpsugna människor. Hit kommer hundratals knallar från hela Sverige och tusentals besökare.

Edsgärdet

Edsgärdets äldreboende har fyra avdelningar. Avdelningarna heter Sunnan,Västan, Östan och Nordan.

Edshus AB

Edshus är det kommunala bostadsföretaget i Dals-Eds kommun.

Edshus AB

Kommunens bostadsbolag. 100 % kommunägt.

Edshus AB

Edshus AB - styrelse

Ekonomi/budget

Ekonomienheten

Ekonomiska problem

Ekonomiska problem kan skapa en situation som gör att barn och ungdomar växer upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att familjen har svårigheter att få pengarna att räcka till sådana saker som mat, hyra, el och kläder.

Ekonomiskt bistånd/ Försörjningsstöd

Du har rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen om du bor eller vistas i Dals-Eds kommun och dina inkomster inte räcker för att försörja dig och din familj.

Eldning utomhus

Tips och lokala föreskrifter för eldning utomhus.

Eldstad och rökkanal

För att installera en eldstad eller liknande med tillhörande rökkanal krävs enligt plan- och bygglagen (PBL) att en anmälan görs till kommunen.

Elevcoacher

Elevhälsa

Elevhälsoteam

Elevhälsoteam

Ellie och Jonas

Ellie och Jonas lär dig brandkunskap

Energi- och klimatrådgivning

Privatpersoner, företag och organisationer i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål erbjuds kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Energi- och klimatrådgivning för företagare

Små och medelstora företag i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål erbjuds kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Energideklaration

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad.

Enheten Arbetsmarknad och Integration (AMI)

AMI (arbetsmarknad och integration) arbetar med individer som ofta finns i ett utanförskap och som behöver stöd för att skapa en meningsfull tillvaro. I arbetslaget finns coacher, integrationssamordnare samt verksamhetsledare och anställda inom AME - en underenhet där skogsskötsel samt butiksförsäljning och verkstadsarbete ingår. En annan underenhet är Bemanningsteamet där personalen hanterar vakanser och timvikariat.

Enheten Arbetsmarknad och Integration (AMI)

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på AMI.

Ensamkommande flyktingbarn

Enheten arbetsmarknad och integration ansvarar tillsammans med socialtjänsten för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, det vill säga minderåriga av utländsk härkomst, antingen med eller utan uppehållstillstånd, som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Enskilda avlopp

Information om enskilt avlopp.

EU-information

Evenemang

Evenemangskalender för Dals-Ed.

Evenemang - RSS

Evenemangsanmälan

Här kan du anmäla ditt evenemang i Dals-Eds kommun.

F

Faderskap

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Här hittar du information.

Fakta om Dals-Ed (FHI)

Kommunala basfakta från Folkhälsoinstitutet om Dals-Ed.

Fakturor (leverantör och kund)

Här hittar du all information som du behöver för att fakturera eller göra inbetalningar till Dals-Eds kommun.

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för barn 0-5 år och föräldrar.

Familjefrågor

Det kan uppstå situationer när familjen behöver hjälp, stöd eller rådgivning.

Familjegruppen

Hur arbetar kommunen med barn- och familjestöd?

Familjerådgivning

Möjlighet till samtal med utomstående om olika typer av familje- och relationsproblem.

Familjerätts- och familjehemsenheten

Lagar som styr rättigheter och skyldigheter utifrån bland annat civilstånd, vårdnad och umgänge kring barn.

Farligt avfall

Information om hur du hanterar farligt avfall. Farligt avfall kan till exempel vara hårspray, aceton, lacknafta, färger, lim, städkemikalier, lågenergilampor, batterier med mera.

Fastighetsmäklare på orten

Felanmälan

Här kan du felanmäla exempelvis vatten och avlopp, trasiga gatlampor, skadade och halkiga vägar, nedfallna träd, trasig utrustning på lekplatser med mera.

Fettavskiljare

Fettavskiljare ska finnas i livsmedelslokaler för att förebygga stopp i avloppsledningar. Spillvatten från lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När spillvattnet kyls ner i ledningarna bildar fettet klumpar på insidan av rören och kan orsaka stopp. Skadorna kan bli betydande med källaröversvämningar och utsläpp av orenat vatten som följd. Det kan betyda stora kostnader för renspolning och ersättning till drabbade fastighetsägare.

Finansiering

Fiske

I de flesta fiskevatten behöver du lösa fiskekort för att få fiska.

Flytta ditt företag till Dals-Ed

Att flytta hit med sitt företag har flera fördelar. Kostnadsläget är fördelaktigt både vad gäller industrimark, tomt- och huspriser. Tillgängligheten är bra, snabba beslutsvägar, trevligt bemötande och härlig miljö. Dals-Ed har ett strategiskt läge med 1,5 miljoner norrmän och 2 miljoner svenskar inom en radie på 20 mil. 

Flytta hit!

Drömmer du om ren luft, rent vatten och att ha en storslagen natur runt husknuten? Då är du varmt välkommen till Dals-Eds kommun! Dals-Eds kommun utsågs nyligen till en av de bästa platserna för unga att bo.

Flyttat ut från Dals-Ed?

Vad tråkigt att du/ni lämnar Dals-Eds kommun! Vi vill gärna höra om det finns något vi hade kunna göra annorlunda för att du/ni skulle ha stannat kvar.

FOKUS-förvaltningen

Kort information om FOKUS-förvaltningen (Fritid Och Kultur Utbildning i Samverkan).

FOKUS-nämnden

Äldre protokoll och kallelser FOKUS-nämnden.

FOKUS-nämnden

Kallelser FOKUS-nämnden.

FOKUS-nämnden

Protokoll FOKUS-nämnden.

FOKUS-nämnden

Fritid, kultur och utbildning.

FOKUS-nämnden 2023-2026

FOKUS-nämndens sammansättning, Dals-Eds kommun.

FOKUS-nämndens arbetsutskott 2023-2026

FOKUS-nämndens arbetsutskotts sammansättning - Dals-Eds kommun.

Folkhälsa

Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa - fysiskt, psykiskt och socialt - och att den är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Fordon och materiel

Fordon och materiel

Framtidens äldreboende

Efter en utredningsprocess där förslag till lösningar för kommunens äldreboende med finansiering har tagits fram utifrån befolkningsutveckling, kvalitetsmässiga krav samt socialförvaltningens lokalbehov för övriga stödfunktioner, har beslut fattats i kommunfullmäktige.

Friluftsliv

Friluftslivets år 2021 - april

Friluftslivets år 2021 - augusti

Friluftslivets år 2021 - december

Friluftslivets år 2021 - februari

Friluftslivets år 2021 - januari

Friluftslivets år 2021 - juli

Friluftslivets år 2021 - juni

Friluftslivets år 2021 - Luften är fri

I Dals-Ed har vi vacker natur och goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. År 2021 deltar Dals-Eds kommun i Friluftslivets år med förhoppningen att lyfta friluftslivet och att få fler personer att vara ute i naturen. Friluftslivets år vänder sig till alla invånare, men särskild målgrupp är barn årskurs 4-6, nya svenskar och beslutsfattare i kommunen. 

Friluftslivets år 2021 - maj

Friluftslivets år 2021 - mars

Friluftslivets år 2021 - november

Friluftslivets år 2021 - oktober

Friluftslivets år 2021 - september

Fritid och kultur

Fritidsbanken

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och friluftsutrustning som i huvudsak har skänkts av allmänheten. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid eller för att prova något ny. Vi har skidor, skridskor, inlines, flytvästar, skateboards, badmintonracketar, tält och sovsäckar, bollar, cyklar och mycket mer. Vi lånar ut utrustningen gratis i 14 dagar.

Fritidshem

Frivilligverksamhet

Många äldre lider av ofrivillig ensamhet och isolering. Många barn och unga behöver fler vuxenkontakter och alla är vi betjänta av att få lite extra guldkant på vardagen. Därför välkomnas alla som vill vara med och göra en insats.

Frågor och svar om flyktingar

Frågor och svar kring flyktingmottagande,

Fullföljda studier

Utbildning har ett starkt samband med god hälsa. Fullföljda studier är viktigt för barns och ungas möjligheter att leva ett gott liv och är en skyddsfaktor mot bl.a. psykisk ohälsa, arbetslöshet, våld och kriminalitet, bristande tillit och social oro bland unga. En jämlik utbildning är grunden till ett gott liv och därför har området prioriterats i folkhälsoarbetet i Dals-Eds kommun.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsatta har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt kunna delta i samhället.

Funktionsnedsättning

(Hjälp till barn och unga) En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar. Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas.

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbunds främsta uppgift är att driva frågor om tillväxt, näringsliv och infrastruktur.

Fyrverkerier

Fågelvägens förskola

Färdigställandeskydd

För dig som byggherre gäller att du ska se till att entreprenören du anlitar har tecknat ett färdigställandeskydd.

Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Denna transportform bygger på lagen om färdtjänst.

För verksamheter/ företag

Föreläsning för föräldrar om droganvändande bland unga

Föreläsning med kommunpolis Tony Bengtsson, Färgelanda bibliotek 24 april 18:00-19:30. Du kan delta på plats eller anmäla dig för att delta digitalt.

Föreningar

Dals-Eds kommun har ett rikt föreningsliv, vare sig du vill sporta, lyssna på musik eller släktforska. Klicka dig fram mellan de olika föreningskategorierna - där finner du även kontaktpersoner och länkar till föreningarnas hemsidor.

Företagsbesök

Löpande under året besöker kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektör och näringslivsutvecklare ett antal företag i kommunen. Detta gör vi för att vi vill lära känna företagen, utbyta information med varandra och ta del av eventuella behov, utmaningar, framgångar eller åsikter.

Företagsklimat

Dals-Ed har länge haft ett gott företagsklimat, som bland annat avspeglar sig i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking, som mäts årligen via enkäter till företag i alla Sveriges kommuner. Dals-Ed ligger enligt 2022 på andra plats i Fyrbodal.

Företagsstöd

Funderar du på att etablera företag i Dals-Ed? Har du kanske drivit företag länge och behöver hjälp för att utveckla det? Eller kanske du funderar på att starta företag och behöver hjälp med att komma igång? Då kan du vända dig till näringslivskontoret för att få råd, hjälp och stöd. Vi kan hjälpa till med rätt kontakt och samordning inom kommunen för olika etablerings- och utvecklingsfrågor, kontakter för regionala stöd och vägledning inför nästa steg för dig och ditt företag.

Författningssamling

Den kommunala verksamheten styrs till stor del av lagar och förordningar, men behörigheter för nämnder och tjänstemän att besluta i vissa frågor regleras även av kommunens egna reglementen och delegationsordningar. Du hittar dessa här.

Förhandsbesked

Om du vill bygga ett hus på en ny tomt utom detaljplan ska du ansöka om ett förhandsbesked. Då prövar vi om platsen är lämplig att bebygga. Efter att du fått ett positivt förhandsbesked kan du söka bygglov.

Förpackningar och tidningar

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB som ansvarar för insamlingen av förpackningar och tidningar. Därför ska du bara lägga förpackningar och tidningar på återvinningsstationen.

Förskola

Förskola och skola

Förskoleklass

Information om förskoleklass i Dals-Eds kommun.

Försäkring

Dals-Eds kommun har tecknat avtal gällande kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Förtroendevalda

Förvaltningar

Förvaltningskansli

G

Gator och allmänna platser

Information om bland annat snöröjning och parkering.

Gator, trafik och resor

Gator och allmänna platser, kommunikationer, karta.

Gatubelysning

Information om ansvar för gatubelysning.

Goda levnadsvanor

Goda levnadsvanor grundläggs tidigt i livet och ger goda förutsättningar för ett hälsosamt och gott liv. Genom att främja goda levnadsvanor kan man samtidigt förebygga en mängd sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, demenser, sjukdomar i rörelseorganen, cancer, diabetes/metabolt syndrom m.m.

Grannsamverkan

Grov- och trädgårdsavfall

Möbler och annat avfall som är för stort för att stoppa i en plastpåse kan du lämna på Onsöns återvinningscentral. Där kan du även lämna trädgårdsavfall.

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå.

Grundskolor

Grävning kommunal mark

Gymnasiekurser

Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå.

Gymnasieskola

Gällande detaljplaner

Här kan du ladda ner gällande detaljplaner.

H

Hagalid

På Hagalid finns ett särskilt boende, ett korttidsboende samt ett biståndsbedömt trygghetsboende.

Hagas förskola

Hagaskolan

På Hagaskolan i Dals-Ed finns årkurs 4-9.

Handlingsprogram

Heltid

Hemsjukvård

Insatser från hemsjukvården får personer som har ett varaktigt omvårdnads- eller sjukvårdsbehov och som av medicinska skäl inte kan ta sig till primärvårdens distriktssköterska.

Hissar

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid. Och kommunen ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar.

Hitta till Dals-Eds Utvecklingscenter!

Karta med vägbeskrivning till Dals-Eds Utvecklingscenter.

Hjälp i hemmet

För dig som behöver finns möjlighet att få hjälp av omvårdnadspersonal med det du inte längre kan utföra själv.

Hjälp till barn och unga

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Det är en samlad information från kommunen och landstingets 1177, men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.

Hjälpverktyg

HR-enheten

Hur beslut fattas

Hur gör man en detaljplan?

Hur söker jag?

Högskolekurser på hemmaplan

Nu kan du söka program och kurser via Högskolan Väst www.hv.se och på Högskolan Karlstad www.ku.se.

I

Ilska och utbrott

Att bli arg och få utbrott är vanligt om man mår dåligt, och det kan bero på många olika saker.

Individsamverkan / coachning

Individsamverkan finns för att hjälpa personer att hitta förutsättningar för ett aktivt liv med jobb eller studier.

Industri- och näringsverksamhet

Information om regler för avlopp för industri- och näringsverksamhet.

Information och skyltar för utskrift

Här hittar du PDF-dokument till hyresgäster, villaägare och fastighetsägare med information om hur man sorterar och hur det fungerar.

Information om rislyktor

Informationsmöte 2023-02-06

Måndagen den 6 februari genomfördes ett informationsmöte för Le-området. Ca 25 personer kom till Utvecklingscenter där arbetsgruppen informerade om vad som gjorts och vad som planeras framåt för området.

Insatser enligt LSS

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

Integration

Dals-Eds Kommun har kommit överens med Länsstyrelsen och Migrationsverket om att ta emot personer av utländsk härkomst som fått uppehållstillstånd. Det antal som blir kommunplacerade i Dals-Ed fastställs av Länsstyrelsen och varierar från år till år. Vi arbetar även med de nyanlända som flyttat till Dals-Eds kommun på egen hand eller som anhöriga till kommuninvånare.

Intresseanmälan Vuxenutbildningen

Invigning av Terrassparkens nya skatepark & lekplats

Ta med skateboard, kickbike eller BMX och invig skateparken! FREDAG 31 MAJ 15:00 - 18:00 * FRITIDSBANKEN LÅNAR UT SKATEBOARDS & HJÄLMAR * Kom och lek på vår nya lekplats! * Vi bjuder på korv & bröd, saft & vatten

IT-avdelningen

J

Jour

K

Kallelser

Här finns kallelser till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden.

Kallelser/Protokoll

Kanslienheten

Karta

Karta över Dals-Ed.

Klagomål/synpunkter på vård och socialtjänst

Klipp häcken - fastighetsägares ansvar för säker trafikmiljö

Det finns en risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten.

KMZ

Kommun och politik

Kommunala badplatser

Kommunala pensionärs- och handikapprådet

Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för Pensionärs- och Handikapporganisationerna och kommunens representanter.

Kommunarkiv

Kommunens aktivitetsansvar för dig mellan 16-20 år (KAA)

Kommunens revisorer

Revisorer, Dals-Eds kommun.

Kommunfullmäktige

Äldre protokoll och kallelser kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige

Kallelser kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige

Protokoll kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ och motsvarar riksdagen på det nationella planet.

Kommunfullmäktige 2022-2026

Kommunfullmäktige Dals-Eds kommun 2022-2026.

Kommunikationer

Hur kan jag ta mig till och från Ed? Går det tåg/bussar? Information hittar du här.

Kommunikationsmaterial

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunplan inklusive budget och taxor

Här hittar du aktuell kommunplan inklusive budget och taxor.

Kommunplan inklusive budget och taxor - historik

Kommunstyrelsen

Äldre protokoll och kallelser kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kallelser kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen svarar för den löpande verksamheten i kommunen.

Kommunstyrelsen 2023-2026

Kommunstyrelsens sammansättning, Dals-Eds kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-2026

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammansättning - Dals-Eds kommun.

Kompostering

Information till dig som avser att själv kompostera matavfall. Om du tänker kompostera ditt matavfall själv så måste du först anmäla detta till Dalslands miljö- och energiförbund.

Komvux som anpassad utbildning

Från den 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter också namn. Här kan du läsa om vad ändringarna innebär och om vårt stöd.

Konsthall

Kommunens konsthall invigdes 2017 och finns på biblioteket. Fritid & Kultur ansvarar för konsthallen och för kontakterna med konstnärerna. Både professionella konstnärer och amatörer är välkomna att ställa ut. Ett varierande och brett utbud eftersträvas.

Konstutställning - Mellan himmel och jord - Galleri Olika

Sommarsalong i Dals-Eds Konsthall, biblioteket - Galleri olika - 3-18 juni

Konsumentlagar

Här hittar du några lagar som stärker konsumentens rättigheter.

Kontakta oss

Kontakta Räddningstjänsten

Kontakta vuxenutbildningen

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar i sitt hem emot barn vars förälder/föräldrar, genom beslut av socialnämnden, har beviljats hjälp med avlastning av skilda anledningar.

Kontaktperson

Är du eller någon närstående i behov av ett tillfälligt stöd i vardagen kan du ansöka om kontaktperson.

Kontaktperson eller kontaktfamilj IFO

Vi på Individ- och Familjeomsorgen (IFO) söker kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Som kontaktperson eller kontaktfamilj hjälper och stödjer du människor i livets olika skeenden och situationer.

Kontaktperson inom hemtjänst

Hemtjänsten söker kontaktpersoner. Som kontaktperson fungerar man som en medmänniska. Äldre personer kan ha svårare än andra människor när det gäller socialt kontaktnät och att komma ut på olika aktiviteter. För att bli kontaktperson krävs ingen speciell utbildning, men ett intresse för äldre människor och att man är trygg i sig själv.

Kontaktperson LSS och Socialpsykiatrin

Kontaktuppgifter grundskola

Kontaktuppgifter gymnasie- och anpassad gymnasieskola

Kontrollansvarig

För nästan alla bygg-, mark- och rivningsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig.

Kontrollplan

En kontrollplan tar upp vad som behöver kontrolleras för att byggprojektet ska uppfylla kraven.

Korta fakta om Dals-Ed

Korttidsboende

Kommunens korttidsboende finns på Hagalid och Edsgärdet.

Kost och lokalvård

Kost och Lokalvård

Kost- och lokalvårdsenheten

Kriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott.

Kris i livet

De flesta hamnar i någon slags personlig kris någon eller några gånger. Krisen kan bero på en hemsk eller sorglig händelse, men kan också vara en period i livet då man utvecklas och förändras mycket. Det kan ”skaka om en” ordentligt, och kännas i både tankarna och kroppen.

Kultur och fritid

Kultur och fritid på lättläst svenska.

Kulturföreningar

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvalitén i Sverige. Ett av dessa mål rör en god bebyggd miljö. Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall identifieras och ha en långsiktig hållbar förvaltning.

Kulturplan 2018 - 2022

Kulturskola

Kundtjänst kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för abonnentfrågor och fakturor, kundtjänst VA, renhållning.

Kvalitetskontroll

Information om medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Kyrkliga föreningar och samfund

Källsortering

Här hittar du information och detaljerade instruktioner om hur du källsorterar ditt avfall.

Köpa eller sälja företag

L

Larma

Lediga jobb - RSS

Lediga jobb i Dals-Eds kommun

Lediga jobb hos Dals-Eds kommun.

Lediga tjänster

Lediga tomter Le-området

Le-området ligger i anslutning till Eds båthamn i sydöstra delen av Stora Le. Med gångavstånd till centrum genom Skansen och Eds naturreservat har du nära till restauranger, café, handel och kollektivtrafik. Vill du njuta av naturen finns det gott om vandrings- och cykelmöjligheter i skog och mark och med Stora Le som närmaste granne finns det också stora möjligheter för att njuta av vattenlivet.

Lediga tomter/fastigheter

Här presenteras lediga tomter som för tillfället finns tillgängliga i Dals-Eds kommun.

Ledsen och nedstämd

Att ibland känna sig nedstämd, ledsen, orolig eller att känna hopplöshet är en naturlig del av livet. Man kan till exempel ha dagar när man inte orkar något, inget känns roligt eller då man grubblar mycket.

Likabehandlingsplan

Lille Skutt

LONA-projektet Grön infrastruktur Dalsland

Grön infrastruktur är ett sammanhängande nätverk av natur som bidrar till livsmiljöer för växter och djur, samt till människans välbefinnande. Den gröna infrastrukturen inkluderar hela landskapet, där både naturliga och anlagda miljöer ingår i såväl vatten som på land.

Lotterier

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Dals-Eds kommun genomför LUPP-enkäten vart fjärde år i samband med ny mandatperiod. Den görs som en totalundersökning bland elever i årskurs 7-9.

Lämna egna förslag

Länkar

Länkar

Länktips

Här har vi samlat tips på olika länkar dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Läsårstider

Läsårstider för grundskolan i Dals-Eds kommun.

Läsårstider

Lättläst

Information om Dals-Eds kommun på lättläst svenska.

M

Marklov

Det krävs marklov för trädfällning och skogsplantering inom ett område med detaljplan, om kommunen har bestämt det i planen.

Matavfall

Information om hur du hanterar matavfall.

Matråd

Matsedel

Matsedel

Matsedel förskolor

Matsedel äldreboende

Matsedel för äldreboende i Dals-Eds kommun.

Matsedlar för skolor och förskolor

Medborgarförslag

Medborgarna tycker om Dals-Ed

Här kan du läsa om SCB:s medborgarundersökningar i Dals-Eds kommun.

Medling vid ungdomsbrott

Metartävling i Håbol

Metartävling - En trevlig aktivitet för alla åldrar! Anmälan kl. 10:00 vid Långelidtjärnets badplats.

Mina sidor

Mobbning och kränkande behandling

När man blir illa behandlad av människor runt omkring en kallas det mobbning. En enstaka taskig grej räknas inte som mobbning. Det är när det händer flera gånger och får den som behandlas illa att må dåligt, som det räknas som mobbning.

Modersmålsundervisning

Information om vem som har rätt till modersmålsundervisning, och om hur man ansöker.

Motioner

Motorklubbar/föreningar

N

Natur och miljö

Natur och miljö

Notarius Publicus

Notarius Publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen. Beteckningen är latin och betyder ungefär "offentlig sekreterare".

Nyheter - RSS

Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev Näring & Liv i Dals-Ed skickas ut via epost till ca 200 företag i Dals-Eds kommun m.fl. intressenter. Det finns inga fasta utgivningsdatum utan brevet skickas ut vid behov. Innehållet är aktuell information som berör vårt näringsliv. Stort som smått.

Nyinflyttad till Dals-Ed?

Vi är glada att få hälsa dig välkommen till vår kommun. Har du tid att svara på några frågor hjälper du oss att bli bättre på att ta hand om våra nyinflyttade framöver.

Nykterhetsföreningar

Nytt kompletterande system för VMA

Nämnder

Näringslivsråd

Näringslivsrådet består av representanter från kommunledning, politiker och näringslivets organisationer i Dals-Ed. I rådet diskuteras strategiska näringslivsfrågor tillsammans med näringslivet.

Nätverk

Nössemarks Camping Café och & Gästhamn sommaren 2024

Evenemang och öppetider på Nössemarks Camping Café och & Gästhamn sommaren 2024.

O

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK, obligatorisk ventilationskontroll är ett krav som funnits sen 1991 och ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och ventilationssystemen fungerar.

Offentlighetsprincipen

Det är din rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos kommunen.

Olovligt byggande

Om något som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har utförts utan att lov beviljats kallas det för olovligt byggande, eller "svartbygge".

Om Dals-Ed

Om Dals-Ed

Om Dals-Ed på lättläst svenska.

Om Dals-Eds näringsliv

Om webbplatsen

Information om hur Dals-Eds webbplats är uppbyggd.

Omsorg och hjälp

Omsorgsstjärna!

Jakten på Sveriges omsorgsstjärnor är igång! Dals-Eds kommun deltar under våren 2024 tillsammans med @Vård och omsorgscollage Fyrbodal och @go care i en kampanj och digital jobbmässa för att öka intresset för sommarjobb inom kommunal vård och omsorg. Är du eller någon du känner redo att bli upptäckt?

Onsöns återvinningscentral

Onsöns återvinningscentral. Återvinningscentralens öppettider med mera.

Organisation

Dals-Eds kommun har en organisation där verksamheten till största del bedrivs i förvaltningsform, men också i bolagsform.

Organisationsplan nämnder/styrelser

Oro och ångest

Ångest är starka känslor av oro och rädsla som kan kännas i hela kroppen, och som de flesta får någon gång. Ångest kan vara obehagligt, men man ska försöka att ändå göra det man vill och inte undvika situationer som man tror ska ge ångest.

Ovårdad byggnad och tomt

P

Parkering

I Dals-Eds kommun värnar vi om fri och ändamålsenlig parkering. För att skapa en så trivsam och säker miljö som möjligt i vårt samhälle ber vi er att respektera gällande regler.

Parkeringstillstånd

En person som är rörelsehindrad och har utpräglade gångsvårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.

Patientnämnden hjälper dig att föra fram ditt klagomål

Om du upplevt något i vården som du inte är nöjd med kan du klaga eller lämna synpunkter. Du kan vända dig direkt till vården, men vill du inte vända dig direkt dit kan du kontakta patientnämnden. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.

Personal

Personal

Personal

Räddningstjänstens personal.

Personligt ombud

Personligt ombud finns för dig som: Har en psykisk funktionsnedsättning. Har omfattande svårigheter i ditt vardagliga liv. Är över 18 år. Har behov av stöd från socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter.

Plan mot kränkande behandling

Plan- och byggkontoret

Kort information om Plan- och byggkontorets verksamhet.

Plan- och byggnadsnämnden

Äldre protokoll och kallelser plan- och byggnadsnämnden.

Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete finns möjligheten att ta fram ett så kallat planprogram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget.

Platsvarumärket

Politik och demokrati

Politiska föreningar

Politiska partier

Här finner du information om de partier som finns representerade i Dals-Eds kommunfullmäktige.

Position Väst

POSOM i Dals-Ed

POSOM är en förkortning av Psykiskt Och Socialt OMhändertagande. Vid en krissituation ska POSOM fungera som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande.

Postlistor

På den här sidan hittar du veckovis postlistor för kommunens diarier. För mer information om enskilt ärende, kontakta respektive förvaltning.

Problem i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta varierar det. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Projekt

Protokoll

Här hittar du protokoll från Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna i kommunen.

Prövning för betyg

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de betygskriterier som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser

Psykisk hälsa

Utgångspunkten är att ge goda förutsättningar för psykisk hälsa generellt för hela befolkningen, men också se till speciellt utsatta målgrupper och deras behov. God kunskap om psykisk hälsa och ett gott bemötande av personer med psykisk ohälsa är grundläggande för att kunna ge goda förutsättningar.

Pågående planarbeten

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med med just nu.

Påverka själv

Q

R

Regler

Alla kommuner i Sverige ansvarar enligt lagen för att ta hand om sina kommuninvånares hushållsavfall. Kommunen har även ansvar för att informera sina invånare om hur och var det ska sorteras.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Rehabilitering och hjälpmedel

Rehabteamet kan hjälpa dig som bor i kommunens särskilda boende eller är inskriven i kommunens hemsjukvård.

Revision

Riktlinjer/planer

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende.

Rivning

När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ett rivningslov.

Råd och anvisningar

Räddningstjänsten

Rätt och fel i avloppet

Information om vad som är tillåtet och förbjudet att spola ner i avloppet.

Rökdykning

Röllandstrampen 2024

Vid cykelloppet i Rölanda är startanmälan mellan 10.00 och 11.00 vid Bölevallen eller vid St1 (fd. Shell). Man cyklar valfri sträcka.

S

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen leds av kommunstyrelsen. Förvaltningen har ett stort arbetsfält som bl.a. omfattar de tekniska verksamheterna: VA, renhållning, allmänna platser, lekplatser, badplatser, kommunens vägar, snöröjning; Förvaltning av kommunens fastigheter, lokalvård och vaktmästeri; Förvaltning av kommunens mark, försäljning av bostadstomter; Kosthantering, kommunens kök för skolan och äldreomsorgen. Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar också i samhällsplaneringen i kommunen.

Sammanfattning

Sammanträden

Sammanträdestider

Sammanträdestider för kommunfullmäktige samt kommunala nämnder och styrelser.

Samverkande sjukvård

Samverkande sjukvård har införts i Fyrbodal för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal.

Sanering av Le-området/Bälnäs

Dals-Eds kommun har beviljats bidrag av Naturvårdsverket för att sanera det gamla sågverksområdet vid Bälnäs samt de 8 bostadstomterna som ligger i anslutning till sågverksområdet. Området är nu sanerat och bostadstomterna ligger ute till försäljning. Planeringen för den övriga marken fortsätter.

Sanktionsavgifter

Om man utför en anmälnings- eller bygglovspliktig åtgärd utan att anmäla det eller om man påbörjar sitt bygge utan att invänta startbesked kan man få betala en så kallad sanktionsavgift.Om man utför en anmälnings- eller bygglovspliktig åtgärd utan att anmäla det eller om man påbörjar sitt bygge utan att invänta startbesked kan man få betala en så kallad sanktionsavgift.

Schema

Sekretess

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.

Sjukresor

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för sjukresor.

Självmordstankar

Ibland kan livet kännas hopplöst. Många har nog någon gång tänkt tanken att de inte orkar leva längre. Om man själv eller någon i ens närhet har tankar på självmord ska man söka hjälp.

Självskadebeteende

Att göra sig själv illa kan vara ett sätt att försöka komma bort från jobbiga känslor. Man kan lätt fastna i såna beteenden, trots att de med tiden kan få en att må sämre. Det finns hjälp för att man ska kunna sluta, och för att må bättre är det viktigt att man kan berätta för någon hur man mår.

Sjövärme i Lilla Le

Den 2 september 2020 tog Kommunstyrelsen beslut om att begränsa nya vattenvärmeanläggningar till att omfatta endast kommersiella hyresfastigheter om minst fyra lägenheter.

Skalman

Skatten 2023

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

Skogsbrand/sprutor

Skogsvårdslag

Skogsvårdslaget ansvarar för skötseln av kommunens skogar och tätortsnära strövområden.

Skola och barnomsorg

Information om barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning samt kulturskola.

Skola och barnomsorg

Skola och utbildning

Skola och utbildning på lättläst svenska.

Skolfrånvaro

Skolan ger möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och genom umgänget med andra elever. Om ett barn eller ungdom hittar bra kompisar i skolan kan de ge det stöd och bekräftelse som man behöver. Hur man trivs i skolan hänger ofta ihop med hur skolarbetet går.

Skolskjutsar

Skolskjutsar och reglemente i Dals-Eds kommun.

Slamtömning

Kommunens entreprenör som hämtar slam från enskilda brunnar är RAGN-SELLS AB, telefon 010-723 23 23.

Slutbesked

Information om bygglov – slutbesked.

Slutsamråd

I samband med att byggåtgärder som har omfattats av ett tekniskt samråd avslutas ska byggnadsnämnden kalla till ett sammanträde för slutsamråd.

Snörrums förskola

Snörrumsskolan

På Snörrumsskolan i Dals-Ed finns förskola-årskurs 3.

Socialförvaltningen

Kort information om Socialförvaltningens olika verksamheter.

Socialjour

Socialjouren prioriterar ärenden som rör barn och ungdomar, våld i nära relation, om misstanke om att någon far illa eller vid missbruksproblematik. Råkar du ut för akuta problem, som rör dessa områden och som inte kan vänta tills ordinarie socialtjänst har öppet, är du välkommen att kontakta socialjouren.

Socialnämnden

Äldre protokoll och kallelser socialnämnden.

Socialnämnden

Socialnämnden

Protokoll från Socialnämndens sammanträden.

Socialnämnden

Socialnämnden 2023-2026

Socialnämndens sammansättning, Dals-Eds kommun.

Socialnämndens arbetsutskott 2023-2026

Socialnämndens arbetsutskotts sammansättning - Dals-Eds kommun.

Socialtjänster

Rådgivning, stödinsatser och bistånd till enskilda och grupper.

Solfångare och solceller

Information om bestämmelser kring bygglov beträffande solfångare och solceller.

Sophämtning

I Dals-Eds kommun är det obligatoriskt med hämtning av hushållsavfall både för permanentbostäder och fritidsbostäder.

Sophämtningsturer och blanketter

Information om sophämtningsturer samt blanketter.

Sorteringsguide

Sorteringsguide för källsortering av avfall.

Sotning

Information om och regler kring sotning.

Specialkost

Spelträff i Anebro Bygdegård

Spelträffen i Anebro Bygdegård inleds på fredag 26/7 med allspel kl. 16.00 och därefter är det buskspel.

Spontanidrott - Haga Multisport Idrottshallen / Bollhallen

Du kan boka tid för spontanidrott/Haga Multisport i idrottshallen Haga. Du bokar via appen MATCHi.

Sport- och idrottsföreningar

Starta företag

Startbesked

Information om bygglov – startbesked.

Statistik

Här finner du statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån). Statistiken här visar befolkningsmängd och befolkningsförändringar i Västra Götaland, kommunerna i Dalsland samt Dals-Eds kommun och dess församlingar.

Stickcafé

Tycker du om att STICKA? Låt oss sticka tillsammans. Alla typer av handarbeten välkomnas! Vi bjuder på te och kaffe!

Stiftelsen Ester och Conrad Carlssons Hjälpfond

Till behövande jordbrukare i Dals-Eds församling.

Stipendier och fonder

Kommunen handhar vissa stipendier och fonder där du kan söka bidrag.

Stopp i avloppet

Tips och råd i samband med stopp i avloppet.

Strandskyddsdispens

Kommunen kan besluta om dispens från strandskyddet om särskilda skäl föreligger.

Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när man behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom, kan stressen bli ett problem.

Studie- och yrkesvägledningsplan

Stöd, omsorg och hälsa

Sugar Cup 2024 - kval terräng

Sugar Cup kval för den rikstäckande serien i terräng för ponny och häst. Ann-Louise Gustafsson tränare och domare.

Sugar Cup 2024 - Terrängträning med kval

Terrängträning med kval för Sugar Cup 2024. Ponny och häst kvalar för den rikstäckande cupen för terrängridning. Första gruppen 17:00. Tränare /domare: Ann-Louise Gustafsson

Svar på vanliga frågor om avfall, återvinning och miljö

Här kan du hitta svar på frågor om sophämtning, sopsortering med mera.

Svenska för invandrare, sfi

Sfi vänder sig till dig som är ny i Sverige. Du lär dig det svenska språket och får kunskap om det svenska samhället.

Synpunkter och klagomål inom FOKUS-nämnden

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vad är systematiskt brandskyddsarbete? Här får du svaren och verktygen för att arbeta med brandskydd på ett systematiserat sätt i din organisation.

Söka bostad

Information om att söka bostad i Dals-Ed.

Söker du personal?

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder vi dig som företagare en digital tjänst som hjälper dig att hitta det lämpligaste sättet att rekrytera och i slutändan - rätt kompetens till din verksamhet.

Sökhjälp

Hjälp för att använda sökverktyget på hemsidan.

Sömnstörning

Det är mycket som händer i kroppen när man sover. Under puberteten är sömnen extra viktig för att man ska växa och utvecklas. Man behöver också sova för att hålla sig frisk, kunna tänka klart och lära sig nya saker.

T

Ta del av handlingar hos kommunen

Taxor och avgifter

Teknik och Service

Tekniska kontoret i samlad personalstyrka med dess underenhet Förrådet sköter mycket av renhållning och underhållet av kommunens ytor samt tillhandahåller flera av de tjänster som kommunens invånare använder dagligen - renhållning, vatten och avlopp, snöröjning, reparationer o.s.v.

Tekniskt samråd

Information om bygglov – tekniskt samråd.

Tillfällig övernattning

Tillgängliga nyckeltal och statistik om Dals-Ed från Kolada

All tillgänglig statistik om Dals-Eds kommun från Kommun- och landstingsdatabasen.

Tillgänglighetsdatabasen

Här hittar du en lista på lokaler som tillgänglighetsinventerats av Dals-Eds kommun.

Tillståndsfrågor

Tipspromenader i Rölanda våren 2024

Torghandel

Torghandelsföreskrifter

Här finner du kommunens torghandelsföreskrifter.

Trafik

Utöver trafikförordningen finns det regler som gäller specifikt för Dals-Eds kommun, de lokala trafikföreskrifterna. De flesta av dessa ska gå att utläsa av de vägmärken som är uppsatta.

Trafik, vägar och allmänna platser

Trygghetsboende

Information om trygghetsboende i Dals-Eds kommun.

Tunga lyft

Turism

Tvätta bilen miljörätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

U

Undvik matfett i avloppet

Om du häller ut matolja och fett i diskhon blir det lätt stopp i avloppet. Det beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar i avloppsledningen. I värsta fall kan det leda till översvämning hos dig eller din granne.

Ungdomsmottagning

Möjlighet för ungdomar att få råd av t.ex. barnmorska, läkare eller kurator

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder allt från grundutbildningar till avancerad och anpassad utbildning. Allt efter behov.

Upphandlingar

Vill du bli leverantör till Dals-Eds kommun? Här kan du läsa mer om hur du gör för att bevaka kommande upphandlingar och lämna anbud.

Uppleva och göra

I Ed kan du fiska, gå på bio, engagera dig i föreningar och mycket mer.

Utbildning

Utbildningar

Utställning - Vår-Konst - Eds Konstnärssjälar

Eds konstnärssjälar visar måleri och foto i Dals-Eds konsthall.

V

Vad gör man som politiker?

Val 2022

Val till Europaparlamentet 2024

Den 9 juni 2024 är det val i Sverige till Europaparlamentet. Då väljer vi 21 ledamöter från politiska partier som ska representera oss i Europaparlamentet under fem år. Valet går till som det vanliga allmänna valet i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och går till din vallokal och röstar. Den som vill kan förtidsrösta från och med 22 maj fram till och med valdagen.

Valnämnden

Äldre protokoll och kallelser valnämnden.

Valnämnden

Protokoll från Valnämndens sammanträden.

Valnämnden 2023-2026

Valnämndens sammansättning, Dals-Eds kommun.

Vanliga frågor och svar inom kommunen

VA-tips

Tips för att hålla koll på vattenförbrukningen.

Vatten och avlopp

Här hittar du information kring vatten och avlopp i Dals-Eds kommun.

Vattenkvalitet

Information om vattenkvalitet i Dals-Eds kommun.

Vattenmätaravläsning

Information om hur du läser av din vattenmätare och rapporterar din förbrukning.

Vattenskyddsföreskrifter Ed

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kasen och Edsbräckans vattentäkt.

Vattenskyddsföreskrifter Håbol

Skyddsföreskrifter för Håbols grundvattentäkt

Vattentjänstplan

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska varje kommun ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige.

Vem bestämmer i kommunen?

Vem som bestämmer i kommunen på lättläst svenska.

Verksamheter för stöd och hjälp till barn och unga

På denna sida finns länkar till olika verksamheter dit du som bor i Dals-Eds kommun kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Verksamhetsområden

Information om vilka geografiska områden som faller inom kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster.

Vill du jobba inom kök eller städ?

Ibland behöver vi på kost- och lokalvårdsenheten timvikarier. Här har du möjlighet att göra en intresseanmälan.

Villatomter till försäljning

Dals-Eds kommun erbjuder villatomter till försäljning.

Villkor för autogiro

Vindkraft

Information om bygglov för vindkraftverk.

Vision och utvecklingsplan

Visselblåsarfunktion

Vuxenutbildning

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer inkluderar alla former av våld. Det kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexualiserat, ekonomiskt och materiellt.

Våld och kränkningar

En del växer upp med våld från vuxna i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

Vår verksamhet

Våra kök

Vårdcentral

Vägledning tillståndsansökan

Vägledning vid utformning och installation av solcellsanläggningar

W

X

Y

Yrkesutbildningar

I Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål samt Kunskapsförbundet Väst planerar och genomför vi gemensamma yrkesutbildningar. Utbildningarna varvar teoretiska kurser med praktiska utbildningsinslag.

Z

Å

Årets Edare

Priset utdelas till enskild person/personer eller organisation för värdefulla insatser eller prestationer. Det kan vara kulturella eller idrottsliga prestationer. Det kan även handla om insatser eller prestationer inom andra områden, exempelvis i föreningslivet.

Årsredovisning/bokslut

Dals-Eds kommuns årsredovisningar finns att hämta här.

Återställningsbidrag

Du som fastighetsägare kan ansöka om ett återställningsbidrag från kommunen. Bidraget utbetalas för att återställa de bostadsanpassningar som är utförda i en bostad. Återställningsbidrag lämnas endast för att återställa sådana åtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. Bidrag lämnas för att återställa till normalskick på funktionell nivå i relation till bostadens skick i övrigt.

Återvinningsstationer

Hitta återvinningsstationer i Dals-Eds kommun.

Åtgärdsprogram

Ä

Ägarbyte och ändringar

Information om tillvägagångssätt vid ägarbyte eller ändringar av AV-abonnemang.

Äldreboende

Information om äldreboende i Dals-Eds kommun.

Äldreomsorg

Äldreomsorg

Äldreomsorg på lättläst svenska.

Ändring av byggnad

Tips på vad man kan tänka på vid renovering, till- eller ombyggnad av byggnader med kulturhistoriska värden.

ÄNTLIGEN MÅNDAG! Våren 2024

Trivselträffarna på Linden fortsätter under våren 2024. Vi hälsar ALLA SENIORER välkomna. Vi har bokat in 6 måndagar när vi träffas och fikar och umgås. Varje gång blir det underhållning.

Ätstörningar

Ätstörningar kan vara olika och behöver inte synas utåt. Men det finns många saker som kan vara tecken på att man har problem med sin relation till mat, ätande eller kroppen. Ätstörningar påverkar också relationen till andra personer; det är vanligt att man håller sig mer för sig själv.

Ö

Öppen förskola

Öppet hus

Öppet hus på Göranderuds Gårdsmuseum

Öppettider

Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med tillhörande kansli i Åmål.

Överklagan

Hur man överklagar byggnadsnämndens beslut enligt plan- och bygglagen (PBL) hos länsstyrelsen (förvaltningsbesvär).

Översiktsplan nu-2035

En översiktsplan (ÖP) är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod.

Översvämning

Tips för att förebygga källaröversvämning.

Övrig personal

Övriga föreningar

Övriga styrdokument

 

Sidan uppdaterades 27 september 2023