Bostadsanpassning

En person som på grund av en funktionsnedsättning behöver anpassa sin bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget regleras genom Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).

Denna lag har som ändamål, att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidraget lämnas till sådana fasta åtgärder som är nödvändiga för att klara vanliga boendefunktioner i permanentbostäder, såsom att kunna förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Kommunen har ansökningsblanketter och beslutar om bidrag. De åtgärder som bidrag söks för ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Till ansökan ska bifogas ett intyg från arbetsterapeut eller läkare, som styrker nödvändigheten och behovet av sökta åtgärder. Om Du inte äger bostaden så krävs också fastighetsägarens skriftliga medgivande till åtgärder i bostaden.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskilda personer med en långvarig eller bestående funktionsnedsättning, t ex rörelsehinder, synskada eller utvecklingsstörning.

Återställningsbidrag
Du som fastighetsägare kan ansöka om ett återställningsbidrag från kommunen. Bidraget utbetalas för att återställa de bostadsanpassningar som är utförda i en bostad. Återställningsbidrag lämnas endast för att återställa sådana åtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. Bidrag lämnas för att återställa till normalskick på funktionell nivå i relation till bostadens skick i övrigt.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Bostadanpassningshandläggare

Malin Nicklasson
Bostadsanpassningshandläggare
E-post: malin.nicklasson@fargelanda.se
Telefon: 0528-567 69
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Ansökningsblankett

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Broschyr bostadsanpassning

Sidan uppdaterades 16 maj 2024