Medborgarförslag

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Dals-Eds kommun har möjlighet att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det gäller även för barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt. Medborgarförslagen är något av medborgarnas motsvarighet till politikernas motioner, en möjlighet till ökat deltagande i den lokala demokratin. Föreningar och organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Innehållet får heller inte beröra personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, t ex beviljande av bygglov eller socialbidrag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

För att förslaget ska kunna tas upp till behandling ska det:

  • Vara skriftligt och undertecknat
  • Vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/de som lämnat förslaget. Det kan lämnas av en eller flera kommuninvånare
  • Vara märkt "Medborgarförslag"
  • Innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige ska ta ställning till
  • Inte handla om mer än en sak per förslag

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Använd blanketten “medborgarförslag till kommunen” som du hittar nedanför den här texten . Du kan antingen skicka förslaget per post eller personligen lämna förslaget i receptionen på kommunkontoret, Dals-Eds kommun.

När behandlas mitt medborgarförslag?

Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges närmast kommande sammanträde (det ska ha kommit in senast en vecka för sammanträdet). Den som lämnat förslaget har dock inte möjlighet att yttra sig vid kommunfullmäktiges sammanträde när ärendet behandlas. Medborgarförslaget bör behandlas senast inom ett år efter det att förslaget anmälts på kommunfullmäktigesammanträdet.

Offentlig handling

Notera att ditt medborgarförslag diarieförs och därmed blir en offentlig handling som andra har rätt att ta del av och att ditt namn kommer att finnas med i kommunens kallelse/föredragningslista och sammanträdesprotokoll som publiceras på kommunens webbplats.

Vill du veta mer om reglerna kring medborgarförslag? Kontakta kanslienheten, Dals-Eds kommun, e-post kommun@dalsed.se eller telefon 0534-190 00.

Medborgarförslag till kommunen

Sidan uppdaterades 22 september 2023