Vägledning tillståndsansökan

En kort vägledning för handläggning av tillståndsärenden med sidhänvisning till förvaringshandboken.

Ansökan om:
Här kan sökanden kryssa för den ruta som är aktuell för ansökan, (fler rutor kan vara aktuella för en och samma ansökan).

 • Förvärv, det finns två alternativ:
  1) Man köper explosiv vara och förbrukar direkt, t ex vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver man inget förråd.
  2) Man köper varor och lägger i förråd för framtida användning.
 • Förvaring, måste kryssas om man har förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara.
 • Handel med explosiva varor. Kryssas av den som bedriver handel med explosiva varor t.ex. en vapenhandlare som säljer ammunition och företag som säjer fyrverkerier.
 • Föreståndare ska utses av tillståndshavaren och godkännas av tillståndsmyndigheten. Föreståndaren har ansvaret för att hanteringen av de explosiva varorna som innehas bedrivs enligt gällande lagstiftning och villkor i tillståndet. En och samma person kan vara både tillståndshavare och föreståndare.
 • Överföring av explosiva varor. Den som köper explosiva varor ska söka överföringstillstånd för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

  Överföringstillstånd behövs inte för:
  • ammunition
  • pyrotekniska artiklar
  • varor avsedda för användning av försvaret eller polisen

Sökande

Här ska personnummer, namn och adress alternativt företag, organisationsnummer och adress till företaget som gör ansökan finnas med.

 • Föreståndare se sidan 38 handboken
 • Personuppgifter för den eller de som ska vara föreståndare för företaget/förrådet (kan vara samma person som söker tillståndet). Det ska vara hemadress till personerna (ej adress till arbetet).

Bifogad meritlista (CV), dokument som visar ansvarsområde, befogenheter och avtal om föreståndaruppdraget för den/de som utsetts till föreståndare. Om föreståndaren och den som söker tillståndet är samma person behövs inget avtal om föreståndaruppdraget. Om en extern person har anställts som föreståndare ska det också finnas dokumentation som visar att personen ifråga är medveten om och har accepterat föreståndaruppdraget.

Verksamhet

Här ska sökande kortfattat beskriva den verksamhet som ska bedrivas, och vilka typer av explosiva varor som ska hanteras. Om ansökan även gäller förvaring ska de mängder som ska förvaras av respektive varuslag anges. Detta kan även göras i en bilaga som skickas med om utrymmet är för litet. Information om risk- och samhanteringsgrupper av explosiva varor redovisas på sidan 20 och framåt i handboken samt i bilaga 1 till blanketten.

Tekniska krav på förråd sid 86 - 101 i handboken.

Här ska sökanden beskriva vilken typ av förråd som ska användas:

 • Är det ett friliggande förråd, dvs. ett förråd som inte har annan verksamhet i lokalerna eller annan förrådsverksamhet.
 • Om förrådet ligger i byggnad med annan verksamhet, ska det förklaras vilken typ av verksamhet som förekommer i byggnaden och ungefär hur många som vistas i byggnaden samtidigt.
 • Förråd i mark kan vara t ex tunnel, gruva eller bergrum.
 • Skyddsobjekt; hur långt är avståndet till skyddsobjekt och vilken typ av skyddsobjekt finns nära.
 • Konstruktion av förrådet se sidorna 6 – 16 handboken.

Tillträdesskydd (sid 86 i handboken)
Varje förråd ska vara skyddat på så sätt att utformning och utförande hindrar tillträde för obehöriga. Till exempel får inte friliggande förråd ha fönster. Obehöriga ska inte heller kunna påverka de explosiva varorna. Tillträdesskyddet ska vara anpassat till varornas begärlighetsgrad. För information om begärlighetsgrader se sidan 7 i handboken samt bilaga 2 till blanketten.

För Begärlighetsgrad A krävs kraftigare förråd och lås än för begärlighetsgrad B och C. Varor i begärlighetsgrad C anses vara mindre stöldbegärliga och kan därför förvaras i förråd av enklare konstruktion. Naturligtvis kan man förvara begärlighetsgrad B och C i förråd för begärlighetsgrad A.

Begärlighetsgrad A kräver ett förråd konstruerat enligt EN 1143-1 eller motsvarande standard i Turkiet. Förrådet kan även vara konstruerat på ett sådant sätt att sökanden anser att förrådet uppfyller kraven för EN 1143-1 (en beskrivning av förrådet ska då bifogas ansökan).

Begärlighetsgrad B kräver ett förråd konstruerat enligt SS 3492 eller motsvarande standard i EES eller Turkiet. Förrådet kan även vara konstruerat på ett sådant sätt att sökanden anser att förrådet uppfyller kraven för SS 3492 (en beskrivning av förrådet skall då bifogas ansökan).

Förråd för begärlighetsgrad C ska ha hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 200:4 eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet. Explosiva varor i begärlighetsgrad C får även förvaras i plåtskåp med trepunktslås eller motsvarande. Förrådet kan även vara konstruerat på ett sådant sätt att sökanden anser att förrådet uppfyller kraven (en beskrivning av förrådet ska då bifogas ansökan).

Räddningsverket eller idag MSB kan även godkänna förråd för de olika begärlighetsgraderna.
Brandskydd (sid 9-10 i handboken)

Förråd för explosiva varor som riskerar att utsättas för brand utifrån ska även vara brandskyddat. Sökanden ska, där så krävs, bifoga en beskrivning av förrådets brandskydd.

Alla förråd ska vara försedda med lämplig släckutrustning för att kunna bekämpa mindre bränder.
Tillträdesskydd och brandskydd är båda skalskydd som kan uppfyllas av olika skal utanför varandra. Man kan t ex placera ett förråd med godkänt tillträdesskydd inne i ett utrymme med godkänt brandskydd.
Åskskydd (sid 93 i handboken)

Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha skydd mot åsknedslag. Där så krävs ska sökanden bifoga en beskrivning av förrådets åskskydd
Elinstallationer och klassning (sid 12 i handboken)

Elinstallationer i förråd för explosiva varor ska vara utförda enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS 2004:1). Om det vid förvaringen finns risk för att de explosiva varorna avger damm eller ångor som kan antändas av t ex gnistor från elutrustning, ska en klassning av förrådet eller de delar av förrådet där antändningsrisk kan förkomma göras. Klassningen utförs enligt föreskriften SÄIFS 1988:2. och klassningsplanen ska bifogas ansökan.

Överföring

Om sökanden sedan tidigare har tillstånd för innehav och förvaring av explosiva varor ska en kopia av detta finnas med som en bilaga till ansökan om överföringstillstånd. Den person som är godkänd som föreståndare för förvaringen kan vanligtvis godkännas även som föreståndare för överföringen om inte sökanden anger andra önskemål.

Giltighetstiden för ett överföringstillstånd får inte vara längre än giltighetstiden för tillståndet för innehav och förvaring.

Bestämmelser om överföringstillstånd finns i föreskrifterna SÄIFS 1997:5 och SRVFS 2005:1

Sidan uppdaterades 17 maj 2024