Bygglovsbefriade åtgärder

För bygglovsbefriade åtgärder behöver du inte bygglov men måste oftast göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetena påbörjas. Kontakta oss på Kanslienheten, plan och bygg för att få veta vad som gäller för den åtgärd du ska göra.

Inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område medges följande åtgärder för en- och tvåbostadshus:

 • Altan
  För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • altanen ska vara en uteplats på marken
  • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
  • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
  • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt

   Den bygglovsbefriade altanen får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område. Det krävs ingen anmälan för åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.
 • Mur eller plank vid en uteplats i anslutning till huset, under förutsättning att muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • En eller flera friggebodar. Den sammanlagda arean får dock inte överstiga 15 kvadratmeter, höjden från mark till taknock får ej överstiga 3 meter och avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.
 • Skärmtak över altan, balkong eller entré på sammanlagt max 15 kvadratmeter. Taket får inte sträcka sig längre ut än 3,6 meter från fasadlivet och närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Staket (genomsiktligt) upp till en höjd av 80 centimeter.
 • Byta fasadfärg eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Obs!
Mur, plank, altan, skärmtak eller friggebodar som placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter kräver skriftligt medgivande från granne.

Utanför sammanhållen bebyggelse/detaljplan

För en- och tvåbostadshus finns möjligheten att bygga en liten tillbyggnad, en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset utan bygglov, om huset ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse “där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen” (Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 6 §).

Med sammanhållen bebyggelse räknas minst tre byggnader som är placerade på minst två tomter. Tomterna ska gränsa till varandra eller endast skiljas åt av en väg, gata eller park.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en av ovanstående byggnationer ska kunna uppföras utan bygglov:

 • byggnationen ska utföras utanför ett område med detaljplan,

 • byggnationen ska göras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen",

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus,

 • byggnationen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns

 • byggnationen ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.

 • Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset. Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Man kan exempelvis inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad.

 • Det är bara en liten tillbyggnad som får göras utan bygglov. Det framgår varken i PBL eller dess förarbeten vilken storlek en tillbyggnad kan ha för att den ska vara liten. Det måste göras en bedömning i varje enskilt fall. En tillbyggnad kan vara liten på en byggnad medan den är stor på en annan. Tillbyggnaden ska ha karaktär av komplement till den befintliga bebyggelsen. Det innebär att tillbyggnaden inte får vara så betydande att den kommer att dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten. (Källa: Boverket). En bedömning av vad som är en liten tillbyggnad görs från fall till fall. En vägledning:

  • Tillbyggnader och komplementbyggnader till av en- eller tvåbostadshus kan utföras bygglovsfritt, om de inte överstiger 50 % av huvudbyggnadens byggnadsarea (den ytan som byggnaden upptar på marken).

  • En bygglovsfri åtgärd kan utföras flera gånger, så länge de tillsammans inte dominerar över huvudbyggnaden.

  • En anmälan krävs inte men kan vara nödvändig om du vill göra ändringar i till exempel byggnadens konstruktion eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnaden.

Det krävs inte bygglov för ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av detaljplan.

Attefallsåtgärder

Följande åtgärder kan göras utan bygglov för en- och tvåbostadshus:

Attefallshus

Ett Attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 kvadratmeter (åtgärden kräver anmälan)

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett Attefallshus:

  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
  • får vara högst 30,0 kvadratmeter 
  • taknockshöjden får vara högst 4,0 meter
  • ska vara fristående
  • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
  • ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • ska placeras minst 30,0 meter från järnväg
  • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • att Attefallshus inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
  • om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea (kräver anmälan.)

  • Får inte vara högre än bostadshusets nockhöjd
  • Får inte hamna närmare fastighetsgräns än fyra och en halv meter utan grannes medgivande

Tillbyggnad med högst två takkupor

  • Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
  • Får omfatta högst halva takfallet
  • Inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen

Följande åtgärder kommer att kunna genomföras utan bygglov för enbostadshus:

  • Inredning av ytterligare en bostad (kräver anmälan)

Friggebodar

Bygglovsbefrielsen för de så kallade friggebodarna finns kvar. Man får alltså bygga både en friggebod på 15 kvadratmeter och en ny större komplementbyggnad/komplementbostadsbyggnad på 30 kvadratmeter.

Obs!
För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du ändå göra en anmälan.
Läs mer om det på sidan "Anmälningspliktiga åtgärder".

Kontakta oss

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Elin Olsson
Bygglovshandläggare
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 05

Elin Andersson
Plan- och bygglovsingenjör
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 06

Sidan uppdaterades 11 december 2023