Vanliga frågor och svar inom kommunen

Om du behöver tvätta din bil gör det i en automattvätt, hos en biltvätt eller i en "gör det själv hall". I dessa anläggningar passerar vattnet slam- och oljeavskiljare innan det släpps ut. I bilschampo och avfettningsmedel finns kemikalier som är skadliga för såväl människor som för växt- och djurlivet i vattnet.

När du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten så rinner smutsigt vatten ut i dagvattenbrunnar som inte är anslutna till någon oljeavskiljare, reningsverk eller motsvarande. Vattnet rinner då orenat ner i bäckar och åar som i sin tur rinner ut i sjöar och hav.

Informationsblad biltvätt

Kommunens skyldighet att åtgärda hot eller materiella skador från vilt inskränker sig till tätorten. Utanför tätorten åligger det jakträttsinnehavare eller jaktarrendator att kontrollera vildsvinsstammen.

Om problem med vilt uppstår i tätorten, kontakta kommunjouren 070-397 34 59

Vid akut fara ring 112

Om du blivit sjuk efter ett restaurangbesök, eller av mat du köpt i en livsmedelsbutik, är det bra om du så snabbt som möjligt anmäler det till Dalslands miljö- och energiförbund. Då kan vi utreda orsaken och försöka förhindra att fler drabbas.

Öppettider:

Återvinningscentralen är öppen:
Tisdagar 07:15-12:30, 13:30-15:30
Torsdagar 07:15-12:30, 13:30-19:00
Torsdag före helgdag 07:15-15:30
Januari - november 2024 är det öppet sista helgfria lördagen 9:00-13:00, med undantag för mars, då ÅVC håller öppet 23/3 istället för 30/3.

Telefonnummer till ÅVC: 0534-194 92.

Ja, du är skyldig att lämna hushållsavfall för avhämtning, och du är också skyldig att sortera ut återvinningsbart avfall och farligt avfall ur hushållssoporna.

Tunnan placeras vid väg som är farbar året om för entreprenörens fordon (18 ton). Vändplats måste också finnas.

Genom den nya renhållningsordningen, som är en lokal lag, upphör tidigare regler att gälla. Ny prövning måste göras om det finns skäl till dispens från sophämtning. Det ställs nu större krav på alla medborgare att sortera avfall samt att lämna restavfall för säkert omhändertagande. Bl.a. ställs större krav på oss att vi ska använda kommunernas sophämtning även om vår soptunna av praktiska skäl inte alltid kan placeras helt i närheten av vår bostad. Allt mindre del av vårt avfall läggs på tippen. Dispens från sophämtning kommer att vara tidsbegränsad och man gör sedan en ny prövning för att se om förhållandena ändrats.

Nej, du kan endast lägga förpackningar av plast i återvinningsstationens container för plast. Återvinningssystemet bekostas av en liten avgift som tas ut på alla förpackningar.

Ensilageplast:

Kommunen tar emot ensilageplast på Onsöns ÅVC

Restavfall är avfall som inte kan återvinnas eller komposteras. Exempel kladdiga förpackningar, plast som inte är förpackningar, tyg, gamla disktrasor etc.

Exempel glödlampor, målarfärg, lacknafta, batterier, mediciner.

En kompostbehållare för matavfall måste vara tät så att inte råttor och möss tar sig in i den. Du kan bygga din egen kompostbehållare, men tänk på att möss kan ta sig in genom springor som är cirka 5 mm breda.

Nej, det är faktiskt förbjudet att utan speciellt tillstånd elda upp avfall. Förbränningen blir inte fullständig i en mindre panna eller i en öppen eld, utan det kan bildas cancerogena ämnen som häftar fast vid mycket små sotflagor och riskerar att komma in i lungorna. Du är skyldig att lämna ditt hushållsavfall för avhämtning, och du är också skyldig att sortera ut återvinningsbart avfall och farligt avfall ur hushållssoporna.

Endast hushåll som kan visa att inget restavfall alls uppkommer vid fastigheten kan få befrielse från sophämtning. Dispensen är tidsbegränsad till max 4 år. Avgift för prövning av dispensansökan måste betalas oavsett om man i slutänden får bifall eller avslag på sin ansökan.

Om Du har fritidshus för eget bruk och samtidigt äger en permanentbostad med renhållningsabonnemang inom kommunen, kan uppehåll från avfallshämtning medges för fritidshuset.

Kontakta kundtjänst renhållning för mer information
Telefon: 0534-190 46
telefontid 10.00-12.00

Om du ska bygga nytt eller bygga till behöver du vanligtvis bygglov. Förutom bygglovspliktiga åtgärder finns även åtgärder som kräver marklov eller rivningslov. Vissa åtgärder kräver endast en anmälan. Ta kontakt med plan- och byggkontoret på ett tidigt stadium så hjälper vi dig med att ta fram detaljplaner och andra bestämmelser som kan påverka hur du kan utforma din byggnad.

Läs mer om bygglov här

Kontaktuppgifter för Plan- och Byggkontoret:

E-post:

byggnadsnamnden@dalsed.se

Ja, det får du. För attefallshus krävs dock att du gör en anmälan och inväntar startbesked från byggnadsnämnden.

Nej, attefallshuset ska vara fristående.

Nej. Friggeboden ska vara fristående.

Nej. En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga friggeboden.

Nej, byggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett attefallshus där.

Nej. Friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.

Nej. Ett attefallshus är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.

Strandskyddsdispens enligt miljöbalken krävs normalt om man bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Ibland är strandskyddet utökat ytterligare. Kontakta byggnadsnämnden för att få veta vad som gäller för din fastighet.

Ja, det får du.

Friggeboden ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. Om du placerar boden närmare gränsen mot granne än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt. En friggebod får inte placeras närmare allmän plats än 4,5 meter. Exempel på allmän plats är gata, gång- och cykelväg, park eller natur.

Friggeboden är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Den kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus.

Din funktionsnedsättning avgör om du kan få färdtjänst.

På den här sidan kan du läsa mer om hur du ansöker om färdtjänst

En person som är rörelsehindrad och har utpräglade gångsvårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.

På den här sidan kan du läsa mer om hur du ansöker om parkeringstillstånd

För dig som behöver finns möjlighet att få hjälp av omvårdnadspersonal med det du inte längre kan utföra själv. Du kan få hjälp dygnet runt.

Hjälpen som är avgiftsbelagd behovsprövas av kommunens biståndshandläggare.

Information om hjälp i hemmet, kontaktuppgifter och blanketter hittar du på den här sidan

Det finns allmänna försäljningsplatser på södra delen av Torget i Ed.

Här kan du läsa mer om torghandel i Ed

Här finner du kommunens torghandelsföreskrifter

Om du vill anmäla ett fel på exempelvis vatten och avlopp, trasiga gatlampor, skadade och halkiga vägar, nedfallna träd, trasig utrustning på lekplatser med mera, kan du göra det via e-tjänsten på länken nedan. Vid frågor, kontakta kommunens växel , telefon: 0534-190 00

Felanmälan vatten och avlopp, gator, trafik och allmänna platser

Det finns allmänna försäljningsplatser på södra delen av Torget i Ed.

Här kan du läsa mer om torghandel i Ed

Här finner du kommunens torghandelsföreskrifter

Kommunen är väghållare för de kommunala gatorna inom Eds tätort och Trafikverket för de statliga vägarna.

Trafikverket är väghållare och därmed även ansvarig för snöröjning och halkbekämpning på Jordbrovägen/Storgatan, Strömstadsvägen, Södra Moränvägen, del av Norra Moränvägen och Grenebacken med därtill hörande gång- och cykelvägar.

Kontakt:

Entreprenör

PEAB, telefon 010-476 15 26

Trafikverket region Väst

Telefon: 0771-921 921

Kommunens parker och grönområden skall erbjuda avkoppling och rekreation för alla åldrar och vara ett skönhetshöjande inslag i samhällsbilden. Barn och barnfamiljer skall beredas en säker och stimulerande miljö vid alla lekplatser.

Felanmälan eller synpunkter kan lämnas här eller på telefon till Samhällsbyggnadsförvaltningen 0534-190 51.

Vid akuta fel, kontakta Jour, telefon 0534-190 33.

Trafikverket är ansvarigt för gatubelysningen längs de statliga vägarna.

För att anmäla trasig gatubelysning, ring kommunens växel 0534-190 00, eller använd vår felanmälanstjänst

Ronderingar sker 3 gånger om året: Vecka 4, 34 och 46.

Vid fara för liv: Ring 112!

Träd som fallit över elledning - Ring Vattenfall 020-82 58 58

Träd som fallit över telefonledning - Ring Skanova nätcenter 020-50 50 00
Jour utanför kontorstid (vid fara i trafiken eller risk för personskador) 020-50 50 02
Mejl: natcenter@skanova.se

Träd som fallit över allmän väg, ring PEAB 0531- 128 01

Träd som fallit över privat väg, kontakta markägaren.

Turistbyrån är öppen under sommarsäsongen juni-augusti och finns då i kommunhuset, Storgatan 27.

Läs mer om Dals-Eds turistbyrå här!

Under sidan Påverka själv kan du läsa mer om hur du kan vara med och påverka. Det kan ske genom att du engagerar dig i något av de politiska partier som finns i Dals-Eds kommunfullmäktige. Du kan även lämna medborgarförslag, och hur man gör det, kan du läsa om här.

Du kan förstås vända dig till "din" politiker med dina frågor och synpunkter. Kommunens förtroendevalda hittar du här.

Om du vill anmäla ett fel på exempelvis vatten och avlopp, trasiga gatlampor, skadade och halkiga vägar, nedfallna träd, trasig utrustning på lekplatser med mera, kan du göra det via e-tjänsten på länken nedan. Vid frågor, kontakta kommunens växel , telefon: 0534-190 00

Felanmälan vatten och avlopp, gator, trafik och allmänna platser
  • Måndag-torsdag 10:00-14:30
  • Fredag 10:00-12:30
  • Måndag-torsdag 10:00-14:30
  • Fredag 10:00-12:30

AME-butik och verkstäder, Gnistans secondhand

Du får inte kopiera Edshus AB:s lägenhetsnycklar på eget bevåg.
Regler och kostnader för extra nycklar hittar du på den här sidan.

Sidan uppdaterades 17 maj 2024