Faderskap

Faderskap eller föräldraskap för nyblivna föräldrar

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om ni är ett gift par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och får gemensam vårdnad.

Från den 1 januari 2022 träder en ny lag i kraft som ger nyblivna föräldrar möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets webbplats. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Bekräfta att du blivit förälder | Skatteverket

Du ska vara 18 år, ni föräldrar ska vara eniga om att barnet är ert gemensamma, ni ska vara folkbokförda i Sverige samt ha en e-legitimation och mobilt Bank-ID för att kunna använda e-tjänsten.

Om ni inte uppfyller någon av dessa regler är det socialnämnden som har ansvaret och ni kontaktar socialtjänsten i er hemkommun för att få hjälp med detta.

Vad händer efter 14 dagar?

Efter 14 dagar går utredningsansvaret över till Socialnämnden att fastställa faderskapet/föräldraskapet. Ni ska då kontakta socialtjänsten i er hemkommun för att få hjälp med detta. Gör ni inte det, kommer ni att bli kallade av socialnämnden.

Om det finns särskilda skäl kan ni som föräldrar välja att bekräfta faderskapet/föräldraskapet innan födseln, tidigast två månader innan beräknad födsel.

Anmäl gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad. 

DNA-test

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är förälder till ett barn kan man via DNA-undersökning få fram om tänkbar förälder också är förälder till barnet. DNA-undersökning kan bli aktuell vid faderskapsutredning av ogifta föräldrar när den tänkbare pappan är osäker på om han är pappa till barnet eller när det finns skäl att anta att mamman haft samlag med någon annan man under den period som hon har blivit gravid. DNA-undersökning kan också bli aktuell då någon av parterna i ett äktenskap ifrågasätter att maken är pappa till barnet.

Assisterad befruktning

När det gäller faderskap eller föräldraskap vid assisterad befruktning hänvisar vi till MFOF, myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för korrekt information. Här kan du också läsa mer om andra faderskaps- och föräldraskapsfrågor.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

När jag/vi har fått barn genom assisterad befruktning

Samkönat par

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Socialnämndens uppgift är att försöka fastställa föräldraskapet.

Föräldraskap kan fastställas för den kvinna som lämnat samtycket till den assisterade befruktningen om:

  • mammans maka, registrerade partner eller sambo har samtyckt till behandlingen.
  • det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom inseminationen eller befruktningen och
  • behandlingen har skett på svenskt sjukhus enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet eller
  • på behörig klinik i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.

Om befruktningen har skett på annat sätt ska socialnämnden försöka utreda och fastställa faderskapet. I samband med föräldraskapsfastställelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Olikkönat par

Har ni gjort assisterad befruktning i Sverige ska ni ta med er samtycket på detta samt journalanteckning med datum för insemination till besöket.

Olikkönade par som har gjort assisterad befruktning utomlands ska även uppge om de har använt öppen eller dold donator. Vid öppen donator fastställs faderskap och fadern får juridisk anknytning till barnet.

Om dold donator har använts ska faderskapsutredningen läggas ner och den andra parten (mannen) måste då adoptera barnet för att få den juridiska anknytningen.

Bekräftelse av föräldraskap som ensamstående vid assisterad befruktning

En ensamstående kvinna som genomgår assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård blir barnets enda rättsliga förälder. Befruktningen ska styrkas med journalanteckning med datum för insemination och utredningen läggs då ner. Detsamma gäller även om den assisterade befruktningen har skett utomlands.

För mer information om faderskaps- och föräldraskapsfrågor:

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Sidan uppdaterades 29 september 2023