10 insatser

Tio rättigheter/insatser för dig som omfattas av LSS/SFB

1. Rådgivning och annat personligt stöd

Rätt till kvalificerat expertstöd av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist.

2. Personlig assistans

Personer med stora funktionshinder kan ha rätt att få biträde av en eller flera personliga assistenter. Man kan antingen få assistans genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita t.ex. kooperativ eller annan utförare. Om man har behov av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning: LASS. Försäkringskassan beslutar om assistansersättningen. Personlig assistans ska ha beviljats innan personen fyller 65 år.

3. Ledsagarservice

Den som inte har personlig assistans kan istället ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet.

4. Kontaktperson

En kontaktperson skall vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv. Stödet kan ibland ges av en kontaktfamilj.

5. Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Den skall vara tillgänglig alla tider på dygnet.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlösning. Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.

7. Hjälp efter skolan och på loven

Barn med funktionshinder som är 12 år eller äldre ska ha möjlighet till fritidssysselsättning efter skolan och på loven.

8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Boende med särskild service för vuxna eller med behov av annan särskilt anpassad bostad kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad.

9. Boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad.

10. Daglig verksamhet

Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i persongrupp 1 och 2 enligt LSS.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Konsertdag i Terrassparken
Sidan uppdaterades 16 maj 2024