Modersmålsundervisning

Hur man anmäler en elev till modersmålsundervisning

Anmälan av elev för modersmålsundervisning görs på blanketten ”Anmälan för modersmålsundervisning”, som finns på hemsidan, lärplattformen, hos rektor, samt hos FOKUS.

Hur anmälan tas emot och behandlas

Ifylld anmälan lämnas till berörd rektor, som handlägger ärendet och lämnar skriftligt besked inom 3 veckor. Beslutet kan innebära ett förslag på när och hur undervisningen kan ordnas, men även att eleven får vänta tills en grupp i det aktuella språket kan starta.

Hur undervisningen kan ordnas

Modersmålsundervisning kan utformas som ett eget ämne, eller som studiehandledning i ett eller flera ämnen. Tid för ämnet kan komma att hämtas från andra ämnen, såsom språkval eller elevens val, efter överenskommelse med elev/vårdnadshavare. Alternativt kan utökad studieplan tillämpas, se Skolförordningen kap 5  § 8.

Skollagen kap 10 § 7

Modersmålsundervisning

7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Skolförordningen kap 5 § 7-13

Modersmålsundervisning

7 § I 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 7 § skollagen (2010:800) finns grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

8 § Modersmålsundervisning får anordnas

  1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
  2. som elevens val,
  3. inom ramen för skolans val, eller
  4. utanför den garanterade undervisningstiden.

9 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

10 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om

  1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och
  2. det finns en lämplig lärare.

Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

11 § Om en elev ges modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden, är huvudmannen skyldig att erbjuda eleven sådan undervisning sammanlagt högst sju läsår under elevens skoltid. Eleven ska dock erbjudas modersmålsundervisning under längre tid, om eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning. Begränsningen enligt första stycket gäller inte nationella minoritetsspråk eller ett nordiskt språk.

12 § En elev som får modersmålsundervisning får med den begränsning som anges i 11 § fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle upphöra att vara dagligt umgängesspråk för eleven.

13 § Vid modersmålsundervisning i samiska ska den kursplan som gäller för ämnet samiska i sameskolan användas.

Sidan uppdaterades 4 april 2023