Sanering av Le-området/Bälnäs

Dals-Eds kommun har beviljats bidrag av Naturvårdsverket för att sanera det gamla sågverksområdet vid Bälnäs samt de 8 bostadstomterna som ligger i anslutning till sågverksområdet. Området är nu sanerat och bostadstomterna ligger ute till försäljning. Planeringen för den övriga marken fortsätter.

Medborgardialoger

I samband med saneringen av Le-området har flera medborgardialoger skett kring den framtida utvecklingen av området. Förslagen har mynnat ut i ett planprogram och en plan för fortsatt process för området.

Planprogrammets syfte är att utreda förutsättningarna för utveckling av Le-området och det ska utgöra underlag inför framtida detaljplanearbete. Planprogrammet i sin helhet hittar du här.

I samband med plan för fortsatt process så fastställde kommunstyrelsen områdets syfte och inriktning:
“ inriktningen för utveckling av Le-området bör bidra till områdets syfte och främja turism, besöksnäring, rekreation och attraktivitet.”

En översiktlig skiss utifrån detta syfte har tagits fram enligt nedan. Vill du läsa planen för den fortsatta processen i sin helhet hittar du den här.

Karta över Balnäs

Är du intresserad av en tomt i området?

De färdigställda åtta tomterna har sanerats till känslig markanvändning (KM) och är godkända för bostadsbyggnation. Tomterna ligger ute till försäljning. Är du intresserad av en tomt? Kontakta kommunens fastighetsförvaltare.

Vad händer nu?

Måndagen den 6 februari 2023 genomfördes ett informationsmöte för Le-området där arbetsgruppen informerade om vad som gjorts och vad som planeras framåt för området. Det fanns också möjlighet att ställa frågor. Presentationen samt en sammanställning av de frågor och svar som lyftes finns här.

I dagsläget begränsas området av befintliga detaljplaner samt av nivå på genomförd sanering. Ett arbete med att se över möjligheterna att ta fram ny detaljplan för del av området har påbörjats. Vidare har också ett arbete påbörjats med att säkerställa ladan i syfte att kunna nyttja den till evenemang samt med att röja upp och plana ut mark i området.

En mer konkret och tidsatt plan med prioriteringar och förslag till finansiering för genomförandet hittar ni här.

Kontakta fastighetsförvaltaren

Björn Jonasson
Fastighetsförvaltare
E-post: fastighetsforvaltare@dalsed.se
Telefon: 0534-190 48

Arbetar: måndag och tisdag 8-17, onsdag 8-12

Sidan uppdaterades 20 februari 2024