Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Synpunkter och klagomål inom FOKUS-nämnden

FOKUS-nämnden ansvarar för barnomsorg, skolor samt fritid och kultur. 
Vår målsättning är en verksamhet med hög kvalité och bra bemötande. Att få beröm, idéer och klagomål ger oss värdefull information och möjlighet att kunna förbättra våra ansvarsområden och verksamheter. Klagomål/synpunkter är ett effektivt sätt att identifiera våra svaga punkter. En positiv utveckling för våra barn och ungdomar förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. Dina åsikter är värdefulla för oss för att vi ska veta vad du tycker och för att vi ska kunna rätta till brister.

Denna rutin har två syften:

  • Tillvarata barnets/elevens/brukarens rätt, och
  • att vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Inom flera områden finns det lagar som säger att kommunen är skyldig att ta emot och utreda synpunkter/klagomål. Inom området barn- och utbildning finns det krav i Skollagen (2010:800 kap 4 § 8) att det ska finnas skriftliga rutiner för att kunna ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Huvudregeln är att klagomålet i första hand ska lämnas till personal, ansvarig rektor, förskolechef eller motsvarande ledningsfunktion.

Inom området omsorg och stöd står det i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9, 6 kap) att vårdgivaren är skyldig att ta emot och utreda synpunkter/klagomål. Dessa ska sammanställas och analyseras i syfte att se mönster eller trender som pekar på brister i verksamhetens kvalitet.

Klagomål avser sådana frågor där man upplever att man inte fått vad man har rätt till inom verksamheten. Det kan även handla om upplevda felaktigheter i handläggning, kommunicering och beslut eller felaktigt utförda tjänster för sådant som är kommunens angelägenhet. Klagomål kan lämnas mot alla verksamhetsformer.

Vart vänder jag mig om jag har synpunkter?

Den elev/vårdnadshavare/brukare som inte är nöjd och har synpunkt på verksamheten ska i första hand vända sig direkt till personal på förskolan/fritidshemmet eller till barnets/elevens lärare eller annan personal. Beroende på vad ärendet gäller kan personal behöva dokumentera dialogen eller de åtgärder som vidtas. Alla synpunkter eller klagomål som bedöms vara av vikt för verksamhetens utveckling ska rapporteras till verksamhetsansvarig för vidare hantering

Om problem eller synpunkter kvarstår kan man gå vidare med ett skriftligt eller muntligt klagomål till verksamhetsansvarig. Denne gör en skriftlig utredning och ansvarar för sammanställning och rapportering. Ärendet avslutas med ett skriftligt och formellt fattat beslut.

Är man inte nöjd med det beslut som förskolechef/rektor fattat eller om det är svårt att framföra sitt klagomål direkt till verksamheten finns möjlighet att lämna klagomål direkt till huvudmannen FOKUS-nämnden genom FOKUS-förvaltningen för utredning och beslut. Klagomål lämnas då via formuläret här på kommunens hemsida. Inom tio dagar får du ett svar från oss som en bekräftelse på att vi mottagit dina synpunkter/klagomål. I svaret får du även uppgifter om ansvarig handläggare. Om Du är anonym kan vi inte bekräfta och informera om hur vi följt upp ditt klagomål.

Offentlighetsprincipen

Klagomål och synpunkter som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Begär någon att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldiga att efter sekretessprövning skyndsamt och i läsbar form tillhandahålla den.

GDPR (EU:s allmänna dataskyddsförordning)

När du skickar in synpunkten/klagomålet godkänner du att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med GDPR (EU 2016/679).

Du kan välja att inte uppge namn och adress, men då kan vi inte återkomma till dig med besked.

* = obligatorisk

*

Om du hellre vill ladda ner en blankett att fylla i:

Synpunkter och klagomål

Blanketten kan du: