Funktionsnedsättning

Funktionsnedsatta har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt kunna delta i samhället. Stödet och servicen ska vara anpassat till den enskildes behov.

Bostadsanpassning
Bostadsanpassningen sköter ansökningar och beslutar om bostadsanpassningsbidrag, d.v.s. anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning.
Färdtjänst
Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Denna transportform bygger på lagen om färdtjänst.
God man/Förvaltare
Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. De regler som styr arbetet finner man i Föräldrabalken.
Hemsjukvård
Insatser från hemsjukvården får personer som har ett varaktigt omvårdnads- eller sjukvårdsbehov och som av medicinska skäl inte kan ta sig till primärvårdens distriktssköterska.
Hjälp i hemmet
För dig som behöver finns möjlighet att få hjälp av omvårdnadspersonal med det du inte längre kan utföra själv.
Insatser enligt LSS
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.
Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet
Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för Pensionärs- och Handikapporganisationerna och kommunens representanter.
Parkeringstillstånd
En person som är rörelsehindrad och har utpräglade gångsvårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.
Personligt ombud
Personligt ombud finns för dig som: Har en psykisk funktionsnedsättning. Har omfattande svårigheter i ditt vardagliga liv. Är över 18 år. Har behov av stöd från socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter.
Rehabilitering och hjälpmedel
Rehabteamet kan hjälpa dig som bor i kommunens särskilda boende eller är inskriven i kommunens hemsjukvård.
Länkar
Sidan uppdaterades 27 september 2023