Omsorg och hjälp

Akut hjälp
Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon annan behöver akut hjälp.
Avgifter
Taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde.
Budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning
De fem Dalslandskommunerna samverkar kring budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Tjänsterna utgår från Mellerud med uppdrag att tillgodose medborgarna i de samverkande kommunerna.
Familjefrågor
Det kan uppstå situationer när familjen behöver hjälp, stöd eller rådgivning.
Familjerätts- och familjehemsenheten
Lagar som styr rättigheter och skyldigheter utifrån bland annat civilstånd, vårdnad och umgänge kring barn.
Folkhälsa
Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa - fysiskt, psykiskt och socialt - och att den är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.
Funktionsnedsättning
Funktionsnedsatta har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt kunna delta i samhället.
Hjälp till barn och unga
Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Det är en samlad information från kommunen och landstingets 1177, men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.
Kvalitetskontroll
Information om medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.
POSOM i Dals-Ed
POSOM är en förkortning av Psykiskt Och Socialt OMhändertagande. Vid en krissituation ska POSOM fungera som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande.
Samverkande sjukvård
Samverkande sjukvård har införts i Fyrbodal för att skapa en snabbare, tryggare och säkrare hälso- och sjukvård i Fyrbodal.
Socialtjänster
Rådgivning, stödinsatser och bistånd till enskilda och grupper.
Våld i nära relationer
Våld i nära relationer inkluderar alla former av våld. Det kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexualiserat, ekonomiskt och materiellt.
Vårdcentral
Ingen beskrivning tillgänglig.
Äldreomsorg
Ingen beskrivning tillgänglig.
Överförmyndare
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med tillhörande kansli i Åmål.
Sidan uppdaterades 29 september 2023