Sekretess

Inom barnomsorgen råder sekretess och personalen har därmed tystnadsplikt. Detta innebär att man inte får berätta för obehöriga vad man inom sin yrkesutövning fått veta om enskild person och dennes personliga förhållanden, hälsotillstånd, arbetsförmåga samt ekonomi.

Det finns inget hinder mot att olika personer inom en myndighet får ta del av sekretessbelagda uppgifter i den mån de behövs för handläggning av ett ärende. Uppgifter får inte lämnas till någon inom myndigheten som inte har med handläggningen att göra.

Som huvudregel gäller att den enskilde personen ska samtycka till att informationen lämnas ut.

Tystnadsplikten är av största vikt för den enskildes integritet. Därför har straffet för brott mot tystnadsplikten reglerats i brottsbalken. Brott mot tystnadsplikten omfattar inte bara muntliga avslöjanden utan även sådant som avslöjas genom skriftlig information.

Registerkontroll

Alla som är anställda i barnomsorgsverksamhet och skola är skyldiga att lämna in ett utdrag ur polisregistret, så kallad registerkontroll, för att få arbeta i verksamheten.

Sidan uppdaterades 27 september 2023