Åtgärdsprogram

Lärare är skyldig att anmäla till rektorn om en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska nås, eller om eleven har andra svårigheter i skolan.

När rektorn har fått veta att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller har andra svårigheter i skolan måste rektorn se till att detta utreds.

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd ska rektorn besluta att skolan upprättar ett åtgärdsprogram. Eleven och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas.

Visar utredningen istället att elevens behov kan tillgodoses genom extra anpassningar beslutar rektorn att inte upprätta ett åtgärdsprogram.

Av åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Det går att överklaga ett beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd.

Sidan uppdaterades 27 september 2023