Psykisk hälsa

Ett barns hand håller i en vuxens hand

Främja psykisk hälsa

Utgångspunkten är att ge goda förutsättningar för psykisk hälsa generellt för hela befolkningen, men också se till speciellt utsatta målgrupper och deras behov. God kunskap om psykisk hälsa och ett gott bemötande av personer med psykisk ohälsa är grundläggande för att kunna ge goda förutsättningar.

Psykisk ohälsa i barndomen kan leda till sämre skolresultat och sämre framtidsutsikter i vuxenlivet. Goda relationer är en grundförutsättning för god psykisk hälsa som grundläggs från födseln och börjar i anknytningen. Föräldrar är de första och viktigaste relationspersonerna i ett barns liv. Därför är föräldraskapsstöd prioriterat i folkhälsoarbetet.

Vi vill också särskilt lyfta utvecklingsarbete med suicidprevention och arbete mot våld i nära relationer. I suicidpreventionen är det viktigt att både främja psykisk hälsa och förebygga suicid. Det kan t ex handla om att utbilda nyckelpersoner för att kunna se tecken och fånga upp signaler på att medmänniskor mår så dåligt psykiskt att det finns risk för att de ser suicid som enda utvägen. Det handlar också om att kunna vägleda dessa personer till rätt hjälp.

När det gäller våld i nära relationer behöver man ha i åtanke att våld kan förekomma i många olika former: fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, försummelse mm. Våld i nära relationer omfattar hedersrelaterat våld och förtryck, barn som lever med våld, sexuella övergrepp/sexualiserat våld i relationer, våld i HBTQ-relationer, könsstympning, att bli gift mot sin egen vilja etc. Folkhälsoinsatser på temat ska utgå från kommunens strategi för arbete med våld i nära relationer.

Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för barn 0-5 år och föräldrar.
Ungdomsmottagning
Möjlighet för ungdomar att få råd av t.ex. barnmorska, läkare eller kurator. || (Länk till annan webbplats)
Sidan uppdaterades 22 februari 2024