FOKUS-nämnden

Skola och barnomsorg

Förkortningen FOKUS står för Fritid Och Kultur, Utbildning i Samverkan. FOKUS-nämndens uppgift är att fullgöra kommunens ansvar inom fritids- och kulturverksamhet och det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna. Det omfattar familjecentral, förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Till Utsiktens gymnasium och anpassade gymnasium finns också ett tillhörande LSS-boende. Nämnden ansvarar även för uppdragsutbildning för vuxna och ungdomsplatser. 

Kultur och Fritid

Kultur och Fritid ansvarar för kommunens bibliotek och kulturskola. Dessutom handhar man nämndens ansvar inom allmän fritids- och kulturverksamhet, som innebär att hantera frågor om fritidsverksamheter och föreningsliv, biografverksamhet och kulturaktiviteter för allmänheten.

Nämnden är huvudman

FOKUS-nämnden är det som i Skollagen kallas huvudman för utbildningarna. Huvudmannens ansvar är att ge verksamheterna förutsättningar för sina uppdrag och att besluta om långsiktiga förbättringsinsatser utifrån återkommande analyser av verksamheterna.
Förtroendevalda FOKUS-nämnden

Verksamhetsansvariga – skolledare

Varje verksamhet har en skolledare – rektor. Skolledare ansvarar för elevens rättigheter, är pedagogisk ledare och hanterar organisationen i sin verksamhet. Skolledares uppdrag och befogenheter styrs av Skollagen men även av de beslut om långsiktiga förbättringar och mål som huvudmannen tar och kommunens styrdokument.

Pedagoger

Verksamheternas pedagoger – förskollärare, lärare, fritidspedagoger med flera, ansvarar för undervisningen så att den är anpassad efter undervisningens mål och elevernas förutsättningar. Pedagogerna har också att skapa trygghet och studiero och att för barnens och elevernas bästa nå god samverkan med hemmen.

Ordförande

Linus Lännhult
Ordförande FOKUS-nämnden
E-post: linus.lannhult@dalsed.se

FOKUS-nämnden
E-post: fokusnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 30

Sidan uppdaterades 9 oktober 2023