Villkor för autogiro

Medgivande till betalning via autogiro

Betalaren medger att uttag får göras från ett angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastar betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande: 

Godkännande/information i förväg

Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen - om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt eller - om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren skall se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalningen på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagningsförsök lämnas av betalningsmottagaren. 

Stopp av uttag

Betalaren kan stoppa

  • ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen
  • alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen 

Medgivandes giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tillsvidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. 

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till autogiro

Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräckligt kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.


* Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Sidan uppdaterades 25 september 2023