Informationsmöte 2023-02-06

Bild över en sjö

Måndagen den 6 februari genomfördes ett informationsmöte för Le-området. Cirka 25 personer kom till Utvecklingscenter där arbetsgruppen informerade om vad som gjorts och vad som planeras framåt för området.

Det fanns också möjlighet att ställa frågor. Presentationen från mötet kan du ladda ner här (pdf), och sammanställningen av de frågor och svar som lyftes kan du läsa här nedanför.

Frågor och svar från informationsmöte 2023-02-06

 1. Parkeringsmöjligheter på området?

  • Behov lyfts på mötet av fler och bättre parkeringsmöjligheter på området. I genomförandeplanen finns åtgärder i form av röjning, upprensning, grävning och uppgrusning på området. Därtill lyfts möjligheterna på monsterraceområdet för t ex parkering i samband med evenemang.

 2. Logistiken till området?

  • Det är av praktiska skäl svårt att bredda nuvarande vägsträckning till området. Järnvägen gör att det blir en begränsning i höjd och bredd vid viadukten. Den andra tillfartsvägen via Norra Moränvägen är statlig väg från Missionskyrkan till gamla Tullhuset och här utgör branterna en svårighet att bredda vägen. Kommunen har tidigare lyft behovet av att bredda Norra Moränvägen och avser att i kommande planerade möten med Trafikverket återigen lyfta behovet mot bakgrund av de planer och den utveckling vi ser för Le-området.

 3. Hur säker är evenemangsbyggnaden på Le-området?

  • Byggnadens hållfasthet och skick har genomgått två besiktningar. Vid dessa besiktningar har konstaterats att byggnaden kan användas för evenemang, att byggnadens konstruktion och material är i fullgott skick. Vissa åtgärder behöver dock vidtas för att säkra byggnaden på längre sikt vilket finns med i genomförandeplanen. Några av åtgärderna för att säkra byggnadens hållfasthet på sikt genomförs under innevarande år såsom förstärkningar i stolpverkets grund- och takkonstruktion. Därtill försörjs byggnaden med el och förses med eluttag och belysning, visst underhåll på fasad och uppsättning av dörrar.

 4. Finns det någon plan för hur området ska marknadsföras?

  • Marknadsföring av området är viktigt allteftersom området och hur det ska användas börjar ta form. Kommunen arbetar för att marknadsföringen av såväl platsen Dals-Ed som Le-området genomförs som en helhet utifrån platsvarumärket och är synkad. När bostadstomterna marknadsförs är det viktigt att det sker i en helhet utifrån hur området planeras, vilka arbetsmöjligheter som finns, kommunikationer, skola, fritid och så vidare. Ett flertal filmer är på gång och är under produktion kopplat till utbildning och rekryteringsbehov, under 2022 producerades den här filmen för att beskriva Dals-Ed som plats att leva och bo på.

   Parallellt med filmproduktionen, bygger vi på vår bildbank i samband med våra evenemang exempelvis. Medvetenheten och fokus kring marknadsföringen har blivit större men vi behöver fortsätta bli bättre och allra helst hjälpas åt att marknadsföra det vi har på platsen, stort som smått. Via kommunens evenemangskalender finns möjligheter att komma in med evenemang som planeras i föreningar och företag i Dals-Ed för att på det sättet lyftas fram på kommunens hemsida och facebook.

   För att anmäla ett evenemang som du vill ska synas i evenemangskalendern på kommunens hemsida, använd formuläret på den här sidan.

 5. Får kommunen tillbaka sina kostnader i samband med bostadstomtsförsäljningen på området?

  • Inom ramen för tomtpriset om 360 000 kronor är kommunens kostnader finansierade. Tyvärr har intresset hittills varit lågt men förhoppningsvis kan områdets utveckling i övrigt och den planerade marknadsföringen få upp intresset.

 6. Det behövs fler servicebyggnader på området om det ska utvecklas, när blir det aktuellt?

  • Ytterligare servicebyggnad på området med toalett och tvätt finns med som en åtgärdspunkt i genomförandeplanen med tidplan som tidigast under 2024. Det är en relativt stor investering och kräver en del förarbete för att det ska placeras mest lämplig plats för funktion och för de anslutningar och den infrastruktur som krävs. Gärna bör detta ske såsom med övriga delar i planen, tillsammans med intressenter på området och med fördel i samband med projektmedel.

 7. Är inte området vid den tidigare hoppbacken med i planen?

  • Området finns med som ett delområde i genomförandeplanen men då det inte funnits en konkret efterfrågan för området har det inte prioriterats med åtgärder för närvarande.

 8. Varför är området vid tidigare hoppbacken stängt med en vägbom som minskar tillgängligheten?

  • Området har för närvarande stängts av med vägbom då det förekommit skadegörelse, inbrott och nedskräpning. Det är möjligt att ta sig till området via utmarkerad vandringsled.

 9. Är det möjligt att med motsvarande skäl stänga av gästhamnen där det också förekommer till exempel olovlig körning?

  • Det är möjligt om det upplevs som ett problem men det bör ske i dialog med kommunen.

 10. Det finns gamla armeringsjärn som sticker upp i den tidigare hoppbacken och som kan vara farliga

  • Kommunen tar med sig upplysningen för åtgärd.

Sidan uppdaterades 21 september 2023