Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

OBS! Detta är ett nyhetsarkiv och informationen kan därför vara inaktuell.

Inbjudan till informationsmöte om förslag till vattentjänstplan

Publicerad 7 september 2023
Uppdaterad 12 september 2023
Ordförandeklubba Dals-Eds kommun

Informationsmöte för allmänheten om liggande förslag till vattentjänstplan hålls tisdag 12 september kl. 18.00 i Stora Salen, Utvecklingscenter.

Utställning - Vattentjänstplan

Från och med 1 januari 2023 ändrades lag (2006:412) om allmänna vattentjänster med ett krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Med allmänna vattentjänster avses olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp som tillhandahålls genom en allmän VA-anläggning.

Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Samråd ska ske med fastighetsägare som har väsentligt intresse av planen, länsstyrelsen och eventuella andra myndigheter. Därutöver ska förslag till plan ställas ut för granskning. Information och handlingar finns under hela utställningstiden tillgängliga på komunens digitala anslagstavla.

Vattentjänstplanen ska innehålla en bedömning av miljöpåverkan. Sammanfattande bedömning för vattentjänstplanen i sin helhet är att planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i 6 kap. Miljöbalken.

Utställningstid: 6 september 2023 - 9 oktober 2023

Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Box 31, 668 21 Ed, eller e-post kommunstyrelsen@dalsed.se senast 2023-10-09. Upplysningar lämnas av Jessica Olsson, tel. 0534-19020.

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande, vilket i sin tur kommer att vara ett underlag vid en justering av planförslaget inför antagandet.

Med anledning av förslaget bjuds också in till informationsmöte: Tisdag 12 september kl. 18.00 i Stora Salen, Utvecklingscenter.

Kommunstyrelsen